Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 31

31 Stemmingen moties Leefomgeving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Leefomgeving,

te weten:

 • -de motie-Van den Berge/Kröger over een algemeen verbod op de verkoop en ontsteking van consumentenvuurwerk (30175, nr. 357);

 • -de motie-Van den Berge/Kröger over scenario's voor de hersanering van het EMK-gifterrein (30175, nr. 358);

 • -de motie-Van Esch c.s. over handhavingsinstrumenten die gericht zijn op het aanpakken van houtstook (30175, nr. 359);

 • -de motie-Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (30175, nr. 360);

 • -de motie-Van Esch c.s. over gemeenten stimuleren om vaker te kiezen voor natuurgras (30175, nr. 361);

 • -de motie-Van den Anker/Ziengs over het oordeel van het Ctgb volgen bij toelating en gebruik van middelen buiten de landbouw (30175, nr. 362);

 • -de motie-Van den Anker c.s. over het aantal deelnemers van de samenwerkingsverklaring Asbest vergroten (30175, nr. 363);

 • -de motie-Dik-Faber over vezelverlies van kleding minimaliseren (30175, nr. 364);

 • -de motie-Van Eijs/Von Martels over vanaf 2025 het afval op alle scholen in het primair onderwijs gescheiden inleveren (30175, nr. 366);

 • -de motie-Laçin/Van Esch over in gesprek gaan met vertegenwoordigers van omwonenden van Tata Steel (30175, nr. 367);

 • -de motie-Laçin/Van Esch over de asbestdakensanering onderdeel laten zijn van de coalitieonderhandelingen (30175, nr. 368);

 • -de motie-Moorlag over de lichthinder van hoge windturbines wegnemen (30175, nr. 370).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van den Berge/Kröger (30175, nr. 357) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van den Berge, Kröger en Van Esch. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 371, was nr. 357 (30175).

De voorzitter:

De motie-Van Esch c.s. (30175, nr. 360) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Esch, Van Raan, Sienot, Dik-Faber, Laçin en Moorlag. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 372, was nr. 360 (30175).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Berge c.s. (30175, nr. 371, was nr. 357).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Berge/Kröger (30175, nr. 358).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch c.s. (30175, nr. 359).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Esch c.s. (30175, nr. 372, was nr. 360).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch c.s. (30175, nr. 361).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Dank aan de collega's voor het aannemen van de motie op stuk nr. 360 over biomassa, een belangrijke motie. Met name de heer Sienot wil ik bedanken. Graag een brief binnen een week — het is urgent — over hoe het kabinet deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van den Anker/Ziengs (30175, nr. 362).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Anker c.s. (30175, nr. 363).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (30175, nr. 364).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Eijs/Von Martels (30175, nr. 366).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin/Van Esch (30175, nr. 367).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Laçin/Van Esch (30175, nr. 368).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag (30175, nr. 370).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Meneer Nijboer.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. De motie op stuk nr. 180 onder punt 9, over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, die ik samen met mevrouw Beckerman en de heer Smeulders heb ingediend, is aangenomen. De Kamer is nog missionair, dus wil ik heel graag een brief van het kabinet vóór het wetgevingsoverleg Wonen van volgende week over hoe het deze motie gaat uitvoeren voor dekking van de huurbevriezing uit de BIK.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.