Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 41

41 Stemmingen moties Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5),

te weten:

  • -de motie-Leijten over de naam van het fonds veranderen in "Debt Generation EU" (35711, nr. 7);

  • -de motie-Leijten over het heropenen van de onderhandelingen over artikel 5 van het EMB (35711, nr. 8);

  • -de motie-Tony van Dijck/Wilders over niet instemmen met het Herstelfonds (35711, nr. 9);

  • -de motie-Aukje de Vries/Slootweg over duidelijke en stevige mijlpalen en doelen in de RRF-plannen (35711, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 23 februari 2021.)

In stemming komt de motie-Leijten (35711, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de SGP, het CDA, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Overigens in deze motie alweer Engels, ja. Hopeloos.

In stemming komt de motie-Leijten (35711, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de SGP, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Wilders (35711, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, Van Kooten-Arissen, de SGP, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aukje de Vries/Slootweg (35711, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

We gaan nu terug naar het wetsvoorstel, maar eerst wil mevrouw Van Toorenburg iets zeggen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, dat ik nu op de valreep nog zo'n blunder mag maken. Wij worden geacht tegen de motie op stuk nr. 7 gestemd te hebben, de motie over de verandering van de naam van het fonds.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.