Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 40

40 Stemmingen moties Huiselijk geweld/Kindermishandeling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling,

te weten:

  • -de motie-Van den Hul/Bergkamp over de aanbevelingen van Regioplan ten hele overnemen (28345, nr. 238);

  • -de motie-Van den Hul/Bergkamp over nader onderzoek naar factoren, risicogroepen, daderkenmerken en verhalen van slachtoffers van geweld achter de voordeur (28345, nr. 239);

  • -de motie-Van den Hul/Özütok over inventariseren welke extra tijdelijke (financiële) ondersteuning niet-overheidsorganisaties nodig hebben (28345, nr. 240);

  • -de motie-Van den Hul over een nationaal rapporteur voor de monitoring, aanpak en nationale regie van geweld achter de voordeur (28345, nr. 241);

  • -de motie-Westerveld over ook kwetsbare jongeren betrekken bij de uitwerking van het Jeugdpakket en het Jeugdplan (28345, nr. 242);

  • -de motie-Van Gerven over een structurele oplossing voor voldoende budget voor de jeugdzorg (28345, nr. 244);

  • -de motie-Peters over een uitgewerkt plan waarmee de jeugdwerkketen eenvoudiger en transparanter wordt (28345, nr. 245);

  • -de motie-Bergkamp c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar psychisch geweld (28345, nr. 246);

  • -de motie-Bergkamp/Van Beukering-Huijbregts over onderzoeken hoe hulpverlening bij geweld achter de voordeur meer digitaal kan worden ingericht (28345, nr. 247);

  • -de motie-Wörsdörfer over de mogelijkheden voor onlinehulp aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling inventariseren (28345, nr. 248).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van den Hul/Bergkamp (28345, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Bergkamp (28345, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Özütok (28345, nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (28345, nr. 241).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (28345, nr. 242).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28345, nr. 244).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters (28345, nr. 245).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp c.s. (28345, nr. 246).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Van Beukering-Huijbregts (28345, nr. 247).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wörsdörfer (28345, nr. 248).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Van den Hul, wilt u iets vragen?

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Voorzitter. Nu onze motie op stuk nr. 240 is aangenomen terwijl zij was ontraden, zouden wij graag een brief ontvangen van het kabinet waarin staat hoe het kabinet die motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Stemmingen in verband met goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen besluit van de Raad van de Europese Unie (35711). De fractie van de PVV verzoekt om eerst te stemmen over de ingediende moties alvorens er wordt gestemd over het wetvoorstel. Ik neem aan dat iedereen daarmee akkoord is.