11 Stemmingen moties Vrouwen naar de top

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Yücel over de voortgang bij het bereiken van het wettelijk streefcijfer (30420, nr. 231); 

  • -de motie-Voortman/Grashoff over alle functies van de rijksoverheid openstellen voor vrouwen (30420, nr. 233); 

  • -de motie-Voortman/Grashoff over de voorkeur geven aan vrouwen bij staatsdeelnemingen (30420, nr. 234); 

  • -de motie-Voortman/Grashoff over verwijderen van de "endorsement" als criterium voor aanmelding bij topvrouwen.nl (30420, nr. 235); 

  • -de motie-Van Miltenburg over concrete actiepunten voor het uitdragen van onze normen en waarden (30420, nr. 236); 

  • -de motie-Bergkamp over een veilige opvang voor lhbt'ers en andere kwetsbare individuen (30420, nr. 238). 

(Zie vergadering van 17 februari 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Miltenburg stel ik voor, haar motie (30420, nr. 236) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Voortman stel ik voor, haar motie (30420, nr. 233) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Bergkamp (30420, nr. 238) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bergkamp en Pia Dijkstra, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er verschillende gedocumenteerde gevallen zijn van asielzoekers die in de (nood)opvanglocaties te maken krijgen met discriminatoire pesterijen en bedreigingen; 

overwegende dat de regering heeft gesteld dat het "in een acute noodsituatie natuurlijk denkbaar" is dat lhbt-asielzoekers, christenen en andere kwetsbare individuen apart en veilig worden opgevangen; 

verzoekt de regering, daadwerkelijk invulling te geven aan deze mogelijkheid van aparte, veilige opvang voor lhbt's, christenen en andere kwetsbare individuen, wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden, en de Kamer voor de zomer 2016 over deze invulling te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 240, was nr. 239 (30420). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Zijlstra (VVD):

Voorzitter. De VVD deelt de eerste overweging van de motie dat er sprake is van gedocumenteerde gevallen van discriminatie, pesterijen en bedreigingen in opvanglocaties. Ook wij vinden het niet te tolereren dat mensen die zelf op de vlucht zijn voor geweld in eigen land, zich hier, in Nederland, schuldig maken aan dergelijk gedrag. Ten aanzien van de tweede overweging zijn wij verheugd dat de indieners hiermee erkennen dat het kabinet reeds beleid heeft om individuele gevallen, lhbt'ers, asielzoekers en andere kwetsbare groepen, veilig en apart op te vangen. In noodgevallen verdienen deze mensen die opvang ook. In de motie wordt echter verzocht om veilige en aparte opvang voor lhbt'ers en andere kwetsbare groepen. Dit druist volgens de VVD in tegen de kernwaarden van onze, Nederlandse maatschappij en de vrijheden waarvoor wij staan. Hetero's en homo's zijn hier gelijk. Man en vrouw zijn hier gelijk. Iedereen mag hier zijn of haar geloof in vrijheid belijden. Niet de slachtoffers moeten worden gescheiden, maar de daders moeten conform de eerder aangenomen motie-Azmani worden aangepakt. De VVD wil niet buigen voor intolerantie richting onze waarden en onze vrijheden, want in ons land woont iedereen samen en nieuwkomers moeten daar vanaf dag één aan wennen. Met deze motie wordt het omgekeerde gedaan en daarom stemmen wij tegen deze motie. 

De voorzitter:

Voor de Handelingen: het gaat om de nader gewijzigde motie-Bergkamp/Dijkstra (30420, nr. 240, was 239). 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De afgelopen maanden hebben wij als Kamer vaak gesproken over de veiligheid van kwetsbare asielzoekers, zoals lhbt's en christenen. Voor mijn fractie waren hierbij twee punten van belang. Allereerst het punt om niet bij voorbaat al deze asielzoekers apart op te vangen en te buigen voor het feit dat met name christenen en lhbt's worden lastiggevallen en bedreigd. Wanneer wij bij voorbaat deze groep apart zouden opvangen, zouden wij de daders belonen, en dat is de omgekeerde wereld. Aan dat punt wordt in deze motie voldoende tegemoet gekomen door te stellen dat aparte opvang een mogelijkheid moet zijn als andere maatregelen de veiligheid van kwetsbare asielzoekers niet kunnen garanderen. Het tweede punt dat naar onze mening in de motie ontbrak, is dat er alleen werd gesproken over lhbt's en niet over christenen, een andere groep die slachtoffer is van bedreiging en intimidatie. Mijn fractie zou een dergelijke motie te onevenwichtig hebben gevonden. Nu de motie op verzoek van de ChristenUnie is aangepast en de christenen expliciet worden genoemd, kan mijn fractie deze motie steunen. 

In stemming komt de motie-Yücel (30420, nr. 231). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voortman/Grashoff (30420, nr. 234). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman/Grashoff (30420, nr. 235). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Zou ik een hoofdelijke stemming mogen over de nader gewijzigde motie-Bergkamp/Pia Dijkstra op stuk nr. 240 (was nr. 239)? 

De voorzitter:

Wij gaan daarover hoofdelijk stemmen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Bergkamp/Pia Dijkstra (30420, nr. 240, was nr. 239). 

Vóór stemmen de leden: Servaes, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Van der Staaij, Swinkels, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Volp, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Wassenberg, Van Weyenberg, Wolbert, Ypma, Yücel, Arib, Belhaj, Bergkamp, Van Bommel, Brouwer, Bruins, Cegerek, Van Dekken, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Eijsink, Fokke, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Groot, Günal-Gezer, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Karabulut, Kerstens, Klaver, Klein, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Krol, Kuiken, Van Laar, Leenders, Leijten, Maij, Marcouch, Merkies, Mohandis, Monasch, Nijboer, Van Nispen, Oosenbrug, Van Raak, Roemer, Samsom en Schouten. 

Tegen stemmen de leden: Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Van Veen, Veldman, Visser, Van Vliet, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Van 't Wout, Zijlstra, Agema, Amhaouch, Van Ark, Azmani, Beertema, Berckmoes-Duindam, De Boer, Bontes, Martin Bosma, Remco Bosma, Bosman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Remco Dijkstra, Duisenberg, Elias, Fritsma, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Houwers, Keijzer, Van Klaveren, Knops, Kuzu, De Lange, Van der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Van Miltenburg, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Van Oosten, Öztürk, Potters, Ronnes, De Roon, Rutte en Schut-Welkzijn. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met 72 tegen 67 stemmen is aangenomen. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Ik ben erg blij dat de motie van D66 is aangenomen. Dank voor de steun in de Kamer! Wij krijgen graag binnen twee weken een brief van het kabinet over de wijze waarop het kabinet onze motie op stuk nr. 240 (was nr. 239) gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Naar boven