6 Beëdiging van de heer R.P.G. Bosma (VVD) en de heer H. Brouwer (PvdA)

Aan de orde is de beëdiging van de heer R.P.G. Bosma en de heer H. Brouwer. 

De voorzitter: 

Ik geef het woord aan mevrouw Neppérus tot het uitbrengen van verslag namens de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. 

Mevrouw Neppérus, voorzitter der commissie: 

De commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op de heer R.P.G. Bosma te Emmeloord en de heer H. Brouwer te Eelderwolde. 

De commissie is tot de conclusie gekomen dat de heer R.P.G. Bosma te Emmeloord en de heer H. Brouwer te Eelderwolde terecht benoemd zijn verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De commissie stelt u daarom voor om hen toe te laten als lid van de Kamer. Daartoe dienen zij wel eerst de verklaringen en de beloften, zoals die zijn voorgeschreven bij de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal van 27 februari 1992, Staatsblad nr. 120, af te leggen. 

De commissie verzoekt u tot slot, de Kamer voor te stellen, het volledige rapport in de Handelingen op te nemen. 

De voorzitter: 

Ik dank de commissie voor haar verslag en stel voor, dienovereenkomstig te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.) 

De voorzitter: 

Ik verzoek de leden en de overige aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, voor zover dat mogelijk is, te gaan staan. 

De heer Bosma en de heer Brouwer zijn in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven verklaringen en beloften af te leggen. 

Ik verzoek de griffier, hen binnen te leiden. 

Nadat de heer Bosma en de heer Brouwer door de griffier zijn binnengeleid, leggen zij in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaringen en beloften af. 

De voorzitter: 

Ik wens u van harte geluk met het lidmaatschap van deze Kamer. Ik verzoek u de presentielijst te tekenen en in ons midden plaats te nemen. Na de stemmingen zal er gelegenheid zijn om de heer Bosma en de heer Brouwer te feliciteren. 

Naar boven