20 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Governance in het mbo naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 18 februari, met als eerste spreker het lid Jadnanansing namens de PvdA;

  • -het VAO Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 18 februari, met als eerste spreker het lid Leijten namens de SP;

  • -het VAO Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 18 februari, met als eerste spreker het lid Van Tongeren namens GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Geurts namens het CDA.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Kamer gemeld dat hij een commissie-Nijpels over de toekomst van de veehouderij heeft ingesteld.

De voorzitter:

Sorry, mijnheer Geurts, niemand kan u verstaan. Dat komt niet door u, maar door het rumoer in de zaal. U mag opnieuw uw verzoek doen.

De heer Geurts (CDA):

Dank, dit is mij nog niet eerder overkomen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Kamer gemeld dat hij een commissie-Nijpels over de toekomst van de veehouderij heeft ingesteld. De Kamerbrief over de opdracht is onduidelijk en ik vraag mij af wat nut en noodzaak is van deze commissie, naast de commissies die er al zijn of zijn geweest. Mede namens de D66-fractie vraag ik een debat aan, graag zo spoedig mogelijk te houden, omdat de staatssecretaris gevraagd heeft om nog voor deze zomer een product naar de Kamer te sturen.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Het lijkt erop dat er meer commissies zijn dan problemen in de landbouw, dus zeker steun voor het voorstel van de heer Geurts.

Mevrouw Lodders (VVD):

Het is verleidelijk om daarop in te gaan, maar dat zal ik omwille van de tijd niet doen. Ik wil dit verzoek om een debat steunen. Op het moment dat het elders aan de orde kan komen, is dat prima, maar anders steun voor dit verzoek om een debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Mijn fractie heeft vragen en steunt daarom deze debataanvraag.

De heer Van Dekken (PvdA):

Ik zal solidair zijn met mijn collega's, maar eerlijk gezegd hebben wij op dit moment niet veel behoefte aan een debat, simpelweg omdat er algemeen overleggen zijn. Dit gaat om een opnieuw opgetuigde commissie. Het is niet nieuw, maar afijn.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek?

De heer Van Dekken (PvdA):

Ja, ik doe dat maar wel.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Voorheen verdeelde het CDA de baantjes, nu de VVD. Laten we het debat houden en dan zien we het verder wel.

De voorzitter:

Dit is een regeling van werkzaamheden. U steunt het verzoek?

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Ja.

De heer Wassenberg (PvdD):

We kunnen het in dit huis niet vaak genoeg hebben over de bio-industrie, dus ook de Partij voor de Dieren steunt dit debat.

De heer Van Gerven (SP):

Ik zou het debat willen uitbreiden. Ik heb er niet zozeer behoefte aan om te achterhalen hoe die commissie tot stand is gekomen, maar wel aan een debat over de toekomst van de intensieve veehouderij. Ik steun dus het verzoek om een debat, maar wel met het verzoek om het op die manier uit te breiden. Anders krijgen we een wel heel beperkt debat.

De voorzitter:

Dat was niet het verzoek van de heer Geurts.

De heer Graus (PVV):

De Partij voor de Vrijheid steunt het verzoek van de heer Geurts.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor dit verzoek. Misschien moeten we eerst maar eens debatteren over welke uitgangspunten we aan de commissie meegeven.

De heer Geurts (CDA):

Nu er zo'n brede meerderheid is voor dit verzoek, verzoek ik u namens al mijn collega's om dit debat zo snel mogelijk in te plannen.

De voorzitter:

Ik ga mijn best doen.

Ik begrijp dat mevrouw Toorenburg de heer Van Helvert vervangt, dus geef ik het woord aan mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Het alcoholslotprogramma wordt niet meer opgelegd, zo hebben wij kort voor het reces begrepen. Dat is een drastische wijziging van beleid. Er komen veel mensen om in het verkeer en wij hebben gezien dat door het alcoholslot 75% minder recidive tot stand is gebracht. Wij vinden het onacceptabel dat dit is gebeurd en wij willen hierover zo snel mogelijk een debat.

De heer Madlener (PVV):

Ik wil dat graag steunen.

Mevrouw Visser (VVD):

Er is al een debat hierover ingepland naar aanleiding van een aanvraag van het CDA. Ik neem aan dat het verzoek is om dit debat zo spoedig mogelijk in te plannen en dat er niet een nieuw verzoek wordt gedaan. Ik steun het verzoek om hierover zo spoedig mogelijk te spreken.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor het verzoek.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun.

De heer Van Gerven (SP):

Steun.

De heer Hoogland (PvdA):

Steun.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Ook steun van D66.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg, u kijkt verbaasd.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Mag het dan wel zo snel mogelijk?

De voorzitter:

Ik dacht al dat u dat verzoek zou doen en ik zal er rekening mee houden.

Het woord is aan de heer Van der Linde namens de VVD.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. Morgenavond spreken wij over het wetsvoorstel gegevensverstrekking Belastingdienst. Daar is enige haast mee gemoeid. We moeten ervoor zorgen dat corporaties hun werk kunnen doen en dat huurders weten waar ze aan toe zijn. Mijn verzoek is om daarover nog deze week, bijvoorbeeld donderdag, te stemmen.

De heer Albert de Vries (PvdA):

Dat is belangrijk voor alle huurders bij corporaties, dus steun voor dit verzoek.

De voorzitter:

Wij gaan donderdag daarover stemmen.

Het woord is aan mevrouw Siderius van de SP.

Mevrouw Siderius (SP):

Voorzitter. In het tv-programma De Monitor konden we zien dat kinderen in de kleuterleeftijd al helemaal gedrild worden voor taal en rekenen. De vraag is of kleuters nog kind mogen zijn. De manier van lesgeven is veel te schools en docenten geven aan dat zij worden opgezadeld met kleuterlesmethodes, te veel taal en rekenen en allerlei testmomenten voor kleine kinderen. Daarover heeft de SP al vragen gesteld, maar wij zouden daarover graag, als die vragen beantwoord zijn, met elkaar in gesprek gaan, het liefst met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Kleuters moeten gewoon kleien en kleuren, dus steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

Mevrouw Straus (VVD):

Ik zou graag eerst vragen om een brief.

De heer Knops (CDA):

Steun voor het verzoek.

De heer Grashoff (GroenLinks):

In principe steun voor het verzoek, maar ik vraag me ook af of het wellicht verstandig is om het onderwerp te betrekken bij de bespreking van het eindadvies van Platform Onderwijs2032.

Mevrouw Ypma (PvdA):

Kleuters moeten gewoon kleuter kunnen zijn en lekker kunnen spelen. Daarom zou ik graag een brief krijgen. Ook steun ik de suggestie van de vorige spreker om dit te betrekken bij het debat over onderwijs2032.

De heer Van Weyenberg (D66):

Steun van D66.

De voorzitter:

Mevrouw Siderius, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat. Wel wordt er om een brief gevraagd en wordt de suggestie gedaan om het te betrekken bij een algemeen overleg.

Mevrouw Siderius (SP):

Niet bij een algemeen overleg maar bij het debat over Platform Onderwijs2032. Dat lijkt mij niet handig, omdat het dan een soort containerdebat gaat worden. Mijn voorstel is om er een dertigledendebat van te maken. Dan ga ik kijken of ik in de commissie toch nog het een en ander voor elkaar kan boksen.

De voorzitter:

Dat voegen we toe aan de lijst. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Vorige week stond in De Telegraaf dat boeven de baas zijn in de bajes in Alphen aan den Rijn. Vanochtend was er opnieuw het bericht dat het daar totaal uit de hand loopt. Mensen hebben zelfmoord gepleegd met vuurwapens in De Woenselse Poort, en gisteren, of eergisteren inmiddels al, is er iemand overleden in Heerhugowaard. Het is een drama in ons gevangeniswezen. Wij willen daar zo snel mogelijk een debat over voeren met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Mevrouw Van Toorenburg werkt niet meer bij de bajes, en nu zijn de boeven de baas in de bajes. Laten we daar een debat over voeren.

Mevrouw Helder (PVV):

Mijn fractie wil het ook, zo snel mogelijk. Daarom stellen wij voor om het te betrekken bij het AO van 30 maart aanstaande.

De heer Van Weyenberg (D66):

Dat is ook het voorstel van D66: geen apart debat, maar laten we het onderwerp zo snel mogelijk bespreken en het betrekken bij het AO van 30 maart.

De heer Van Oosten (VVD):

Het moment van 30 maart lijkt mij ook logisch. Dat is snel en dan kunnen we het er uitvoerig over hebben.

Mevrouw Volp (PvdA):

Ik ben het ermee eens om het te behandelen in het AO, maar ik zou wel een brief van het kabinet willen, nadrukkelijk over deze zaak, die terug blijft komen, zodat we het uitvoerig kunnen bespreken in het AO.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Steun voor de brief. Bespreken in het AO zal de snelste manier zijn.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor de brief en het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg, er is geen meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Het is heel goed dat er een brief is aangevraagd. U weet dan tenminste ook dat wij daarover zelf schriftelijke vragen hebben gesteld. Als mensen zich kunnen herkennen in die vragen, hebben we misschien de strekking van de brief. Anders kunnen we daar misschien via de procedurevergadering een aanvulling op doen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Grashoff namens GroenLinks.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Het houdt maar niet op op het vlak van het gif en de manier waarop we daarmee in Nederland en Europa omgaan. Nu is er het onderzoek van de Europese ombudsman. Dat is voor ons aanleiding om hier echt een debat te voeren over de vraag: hoe gaan wij om met het toelaten van dit soort gif?

De heer Leenders (PvdA):

Dit is een ernstig onderwerp. Wij willen daarover zo snel mogelijk met de staatssecretaris in gesprek, maar er komen nog twee andere vragen. Er waren vorige week immers nogal wat gifnieuwtjes. Er waren onder andere twee nieuwtjes over glyfosaat en de sterfte onder dieren. Twee collega's gaan daar nog vragen over stellen. Ik zou willen voorstellen om die onderwerpen te koppelen en daar zo snel mogelijk over te spreken. Als dat in een AO eerder kan, geef ik daar de voorkeur aan.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het verzoek om een debat te houden.

De heer Leenders (PvdA):

Tenzij een plenair debat sneller in te plannen is; dan heeft het verzoek mijn steun.

Mevrouw Lodders (VVD):

Er komt nog een VAO over een algemeen overleg over gewasbeschermingsmiddelen, dat we net hebben afgerond. Dat VAO is voor deze week gepland, zelfs voor morgen. Geen steun voor het verzoek om een debat, maar wellicht is het goed als de staatssecretaris in een brief op de verschillende onderwerpen ingaat.

De heer Graus (PVV):

Ik deel dat. Volgens mij hebben wij twee keer drie uur een algemeen overleg gehad. Morgen is het VAO. Dan kunnen moties worden ingediend, ook als zij nog niet ter sprake zijn geweest. De heer Grashoff kan dan dus moties indienen die wij al dan niet kunnen steunen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik steun het verzoek om een brief. Het lijkt mij goed om te bekijken of we de diverse onderwerpen die vandaag bij de regeling aan de orde zijn, kunnen clusteren in een algemeen overleg. Dat kunnen we doen via de procedurevergadering.

De heer Geurts (CDA):

Op onze agenda staat een debat van mevrouw Ouwehand over bescherming tegen bestrijdingsmiddelen. Daar zitten de ministers van VWS en de staatssecretarissen van EZ en I en M bij. Ik stel voor dat dit verzoek van de heer Grashoff, maar ook de verzoeken die de heer Van Gerven en de heer Wassenberg zo meteen gaan doen, daaraan worden toegevoegd. Volgens mij is dat het efficiëntst.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun voor het voorstel van de heer Geurts.

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik steun het verzoek van de heer Grashoff.

De heer Van Weyenberg (D66):

D66 steunt het verzoek van de heer Geurts om het op die manier snel te kunnen behandelen.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor het verzoek van de heer Grashoff. Ook steun voor het samenvoegen van een heleboel dingen. Dat zou wat mij betreft kunnen, maar wel graag in een plenaire behandeling.

De heer Wassenberg (PvdD):

Als we die drie onderwerpen samenvoegen, moeten we het wel even over de spreektijd hebben, want met drie minuten gaan we dat in ieder geval niet redden.

De voorzitter:

Mevrouw Dik-Faber, hebt u een nieuwe suggestie?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Mijn excuses. Ik werd door de heer Geurts geattendeerd op het debat dat al gepland is. Ik sluit mij alsnog aan bij zijn opmerking daarover, want die is zeer relevant.

De heer Leenders (PvdA):

Dat doe ik bij dezen ook.

De voorzitter:

Mijnheer Grashoff, er is geen meerderheid voor het houden van een debat, maar wel voor het betrekken van dit onderwerp bij het debat dat gepland is. Ik zie nu dat dat debat het eerste debat op de lijst is. We gaan dus gauw kijken naar een datum, zodat dat debat kan plaatsvinden. Daarbij kan ook dit soort kwesties zo veel mogelijk aan de orde worden gesteld. De spreektijd is overigens vier minuten, dus niet drie minuten.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Ik kan met het bundelen van onderwerpen prima leven; daar is helemaal geen probleem mee. Ik zou echter wel een serieus debat willen voeren en ik vind vier minuten spreektijd voor deze combinatie van onderwerpen erg aan de korte kant. Ik vraag u of u daar iets aan zou kunnen doen.

De voorzitter:

Het woord is nogmaals aan de heer Grashoff. Ik zag u al weglopen.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Ik zou inderdaad bijna weglopen, maar het is waar dat ik nog een verzoek heb. Dat is erg uitzonderlijk in één regeling, zeker van mijn kant.

Voorzitter. We hebben uitvoerig met staatssecretaris Dekker gesproken over de situatie rond de schooladviezen en de daarmee verbonden brede brugklas. We moeten op basis van allerlei berichten vaststellen dat een en ander gewoon niet wordt uitgevoerd. Er is een soort halsstarrigheid in het onderwijsveld om datgene wat niet gewenst is, maar formeel wel nog steeds kan, toch door te zetten. Het wordt tijd om daar nu echt op korte termijn met de staatssecretaris over van gedachten te wisselen in een debat, waarin wordt aangestuurd op het iets steviger regelen van deze zaken.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

De heer Grashoff kaart dit onderwerp terecht aan. We hebben er in het verleden veel debatten over gevoerd, maar het wordt tijd dat we een keertje echt iets gaan doen. Daarom steun voor het debat.

De heer Beertema (PVV):

Geen steun voor het debat.

De heer Knops (CDA):

Steun voor het debat.

Mevrouw Straus (VVD):

Steun voor het debat, maar ik wil wel graag van tevoren een brief. Ook ik vind dit namelijk heel vreemd. We hebben hier diverse keren over gesproken. De Kamer heeft zich volgens mij hier heel duidelijk over uitgesproken en toch blijft de praktijk weerbarstig.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun voor een debat, voorafgegaan door een brief.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ook steun van D66, maar wel graag voorafgegaan door een uitgebreide brief.

Mevrouw Jadnanansing (PvdA):

Steun voor een brief en daarna een debat.

De heer Jasper van Dijk (SP):

De heer Grashoff zei het al duidelijk: er is al zo veel over gesproken. Wat ons betreft is het dus eigenlijk gewoon een kwestie van uitvoeren, maar een brief is prima.

De voorzitter:

Mijnheer Grashoff, u hebt de steun van de meerderheid van de Kamer voor het houden van een debat. Daar gaan we dus ook rekening mee houden bij de planning. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Gerven namens de SP.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Vorige week werden wij opgeschrikt door een wanstaltige vertoning op tv van een paar zwanenbeulen, die op een verschrikkelijke manier zwanen mishandelden, door honden lieten afmaken, enzovoorts. Iedereen heeft wel gemerkt dat er een schok van verontwaardiging door het land trok. Het schijnt wettelijk allemaal te mogen, begrijp ik.

De voorzitter:

En de vraag is?

De heer Van Gerven (SP):

Mijn vraag is hoe dat kan en ik wil een debat met de staatssecretaris van Economische Zaken voeren over de zwanenjacht. Wat ons betreft mag dat ook verbreed worden naar de jacht in zijn algemeenheid.

De heer Geurts (CDA):

Ik steun het verzoek om een brief met opheldering van het kabinet. Wij hebben op 28 april een AO Dierenwelzijn. Gezien de lijst van debatten, denk ik dat dit daar het snelst te behandelen valt. Dus het verzoek om een plenair debat steun ik niet. Wij kunnen dit behandelen bij het AO Dierenwelzijn op 28 april.

De heer Leenders (PvdA):

De heer Van Gerven, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren hebben vragen hierover gesteld. Ik stel voor om te vragen om een snelle beantwoording van de vragen over deze afschuwelijke praktijken. Morgen wordt in de Provinciale Staten van zowel Zuid-Holland als Gelderland hierover gedebatteerd. Ik zou graag beide debatten even afwachten en dan bekijken wat wij daarmee doen.

De voorzitter:

Voorlopig geen steun dus.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Ik sluit mij aan bij het verzoek om een brief van het CDA en de snelle beantwoording van de vragen die onder andere door de Partij van de Arbeid zijn gesteld. De politie is met een strafrechtelijk onderzoek bezig om te bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Ik denk dat het ook verstandig is om dat af te wachten. Dan weten wij ook weer waarover wij in brede zin spreken. Dus ik geef geen steun voor het debat.

De heer Graus (PVV):

Ik heb een verzoek ingediend om hier mondelinge vragen over te stellen. Ik had de staatssecretaris dus vandaag al bij de oren willen nemen hierover. Het ministerie van Economische Zaken heeft namelijk beloofd dat hier een einde aan zou komen. Wij vragen al vanaf 2008 om een einde te maken aan deze ellende. Nu moeten wij bekijken wat de snelste methode is. Als dat het AO Dierenwelzijn is, dan graag het AO Dierenwelzijn. Zo niet — ik vermoed dat dit debat anders later zal plaatsvinden — steun ik alsnog het verzoek van de heer Van Gerven, want hieraan moet vlug een einde komen. Die gasten moeten gewoon de bak in, want er zijn terdege strafbare feiten gepleegd.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij verlenen steun voor de brief. Voor de rest wachten wij het politieonderzoek af. Ons lijkt het AO Dierenwelzijn het snelste.

De voorzitter:

Dus geen steun voorlopig.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik sluit mij daarbij aan. Eerst wachten wij de brief en de beantwoording van de schriftelijke vragen af. Daarna bekijken wij hoe dit het snelste kan worden behandeld.

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik steun het verzoek om een debat. Mijn collega van de PvdA heeft al gezegd dat de Partij voor de Dieren en de PvdA vragen hierover hebben gesteld. Ik zou ook graag willen dat die vragen snel worden beantwoord. In elk geval volop steun voor het debat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Dit riep natuurlijk heel veel vragen en afschuw op. Daarom willen wij dit snel behandelen. Wij denken dat het AO de snelste manier daarvoor is. Wij steunen dus niet een debat dat lang op zich laat wachten. Graag willen wij snel de brief ontvangen en de beantwoording van de reeds gestelde schriftelijke vragen.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Ons lijkt behandeling in het AO de snelste manier. Ook wij vinden dat hier absoluut over gesproken moet worden en dat daarvoor een brief nodig is van de staatssecretaris. Als die brief of dat AO aanleiding daartoe geven, zouden wij alsnog een debat hierover gaan steunen.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid voor het houden van een debat, mijnheer Van Gerven, maar wel voor het vragen om een brief.

De heer Van Gerven (SP):

Gehoord de regeling stel ik voor dat de staatssecretaris per ommegaande ingaat op de door diverse partijen gestelde vragen. Daar hadden wij ook om gevraagd. Verder willen wij dat hij laat merken dat dit zich niet kan herhalen, want ik denk dat iedereen absoluut wil dat dit niet gebeurt. Het is goed dat wij dat zo snel mogelijk vernemen. Dan horen wij ook wel de uitkomsten van de debatten in de diverse Staten. Ik ga ervan uit dat het voor nu is opgelost en dat dit dan in het AO van 28 april terugkomt. Zijn de antwoorden niet bevredigend, dan sta ik hier natuurlijk weer.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Gerven voor het volgende verzoek.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Mijn volgende verzoek hebben wij zojuist eigenlijk afgekaart bij het verzoek van de heer Grashoff. Mijn voorstel is om het onderwerp toe te voegen aan het debat-Ouwehand. Ik verzoek de staatssecretaris wel om voordat wij het debat voeren dat door mevrouw Ouwehand is aangevraagd, in ieder geval te reageren op het punt dat ik heb opgebracht, namelijk de uitzending van ZEMBLA.

De heer Leenders (PvdA):

Mag ik daar nog iets aan toevoegen? De heer Van Gerven heeft het over de uitzending van ZEMBLA. Ik wil daaraan toevoegen dat de Europese Commissie van plan is om glyfosaat opnieuw voor vijftien jaar toe te laten. Wij vinden dat ernstig genoeg om het onderwerp te betrekken bij deze materie.

De voorzitter:

Ik probeer helder te krijgen waar het nu precies om gaat. Op de lijst staat op nummer één het debat. Dat gaan wij ook plannen. Nu wordt via de regeling informatie voorafgaand aan het debat gevraagd.

De heer Van Gerven (SP):

Er is een aantal debatten over gewasbestrijding. Wij hebben gezegd: laten wij die samenvoegen. Dan is het wel goed dat de staatssecretaris reageert op alle elementen die door de mensen worden ingebracht, voordat we dat plenaire debat voeren.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ook bij het vorige punt vond ik het pragmatisch om een paar dingen samen te voegen met een debat dat snel komt, dus ik vind dit een uitstekende suggestie. Dat we daarvoor nog een brief krijgen, lijkt me dan een verstandige lijn.

De heer Geurts (CDA):

Ik vond het een goed punt van mezelf net.

De voorzitter:

Het schijnt vandaag Nationale Complimentendag te zijn.

De heer Graus (PVV):

Ook ik steun die samenvoeging, maar ik ondersteun ook het verzoek van de heer Grashoff om de spreektijd te verlengen van vier naar vijf minuten. Als u een keer met uw hand over uw hart zou willen strijken, dan zou dat fijn zijn.

De heer Van Gerven (SP):

Daar kunnen wij ook mee leven.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun hiervoor.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Het is erg onrustig in de zaal.

Het woord is aan de heer Pieter Heerma namens het CDA.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Voorzitter. In de afgelopen maanden is een achttal moties aangenomen door dit parlement met betrekking tot antidemocratische salafistische organisaties en de rol die zij spelen in het radicaliseringsdebat en de dreiging van terreur. Het kabinet is afgelopen donderdag met een brief gekomen, ondertekend door twee bewindspersonen, mede namens vijf andere bewindspersonen, waarvan de kern was dat al deze moties niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Er is dus alle reden om daarover hier, in de plenaire zaal, een debat te houden.

De heer De Graaf (PVV):

De-islamiseren is onze opdracht. Dat kan ook stukje bij beetje. Dit kan daar een stukje van zijn, dus wij geven steun.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Dit is zeker aanleiding om een debat te voeren. Steun.

Mevrouw Karabulut (SP):

Steun voor het verzoek, maar ik vraag mij wel af of we het via de procedurevergadering van de commissie niet sneller zouden kunnen inplannen. Ik wil de heer Heerma in overweging geven om dit vanmiddag in de procedurevergadering aan de orde te stellen, zodat we daar direct een datum kunnen prikken.

De heer Sjoerdsma (D66):

Met de strekking van de moties was ik het niet eens, maar als ze niet worden uitgevoerd, dan vind ik dat collega Heerma een terecht punt heeft en dat dat debat ook plenair moet worden gevoerd.

De heer Potters (VVD):

Met de strekking was ik het dan wel weer heel erg eens, dus steun voor dit debat. We kunnen kijken of het via een AO sneller kan, maar ik vind het ook wel goed om hierover in de plenaire zaal een debat te voeren, dus laten we dat maar gewoon doen.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Steun voor het debat.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ook GroenLinks vond niet alle moties die zijn aangenomen even verstandig, maar ik kan me wel voorstellen dat we hierover het debat voeren. Dus ook van GroenLinks steun voor dit debatverzoek.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Als er salafisten moeten worden aangepakt, dan staan ze hier allemaal in de rij. We hebben de moties niet gesteund. We willen wel een debat voeren om te laten zien waar onze rechtsstaat voor staat.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Ik was het eigenlijk roerend eens met collega Karabulut om het via de procedurevergadering te laten lopen en te kijken of we er niet sneller over zouden kunnen spreken in een algemeen overleg, maar ik heb ook al gezien dat het merendeel van de collega's een debat wil.

De voorzitter:

Dat klopt, er is een meerderheid voor het houden van een debat. Wij gaan daar in de planning rekening mee houden.

Het woord is nogmaals aan de heer Heerma voor een volgend verzoek.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Voorzitter. Er is al lang discussie over de vraag of de Wet werk en zekerheid in de praktijk niet leidt tot het verlies van banen in plaats van meer kans op vaste banen. Vanochtend heeft een van de partijen die het sociaal akkoord hebben gesloten op basis waarvan deze wet tot stand is gekomen, MKB-Nederland, bij monde van de voorzitter gezegd dat deze wet niet werkt en dat hij moet worden aangepast. Wederom lijkt mij hier alle aanleiding om hierover een plenair debat te houden.

De heer De Graaf (PVV):

Ik dacht dat de heer Van Weyenberg eerst was, maar ik krijg voorrang van hem. Van harte steun voor deze aanvraag.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ook D66 is erg bezorgd over hoe het gaat met die wet in de praktijk. Ik steun een verzoek om een debat. De dingen die we morgen in de hoorzitting gaan horen, kunnen we daarin dan benutten. Ik zou ook graag van het kabinet willen weten of het feit dat een van de ondertekenaars van het sociaal akkoord zegt dat de wet niet werkt, ook betekent dat daarmee het sociaal akkoord niet langer geldig is.

De heer Krol (50PLUS):

Voor veel mensen pakt het verkeerd uit, met name voor mensen van boven de 45, dus van harte steun voor dit debat.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik steun het onderwerp van het debat, maar dan ga ik ook even praktisch kijken. Morgen is er een rondetafelgesprek en volgende week is er een AO over de Wet werk en zekerheid. Ik denk dat dat de snelste manier is om dit onderwerp, dat wel van belang is, te behandelen. Ik zou ook heel graag een brief van het kabinet ontvangen met een reactie op het feit dat een van de ondertekenaars van het sociaal akkoord nu zo kritisch begint te worden over deze wet.

De heer Ulenbelt (SP):

Het is al gezegd: volgende week spreken we er met de minister over. Dat lijkt me een uitstekend moment om het erover te hebben. Een brief voor dat overleg lijkt me wel op zijn plaats. Ik steun het debatverzoek dus niet, maar het verzoek om een brief wel.

De heer Van 't Wout (VVD):

Ik heb geen bezwaar tegen een debat, maar we hebben inderdaad volgende week donderdag al een AO. De heer Heerma kan het daarna altijd weer intrekken. Ik heb wel behoefte aan een brief voorafgaand aan het AO, omdat er kritiek komt van MKB-Nederland, maar ook een uitnodiging om het gesprek hierover aan te gaan met de vakbonden en de minister. Ik hoop dat de minister daar snel op ingaat en dat dit nog voor het AO plaatsvindt, zodat we een verslag van het gesprek en de brief mee kunnen nemen in het AO.

De voorzitter:

U zegt: geen bezwaar ...

De heer Van 't Wout (VVD):

Ik heb geen bezwaar tegen het debat, maar ik kan me voorstellen dat de heer Heerma daarop terugkomt als het onderwerp tijdens het AO voldoende behandeld is.

De voorzitter:

Ik begrijp dat de VVD het verzoek dus wel steunt.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik kan me aansluiten bij de lijn die mevrouw Schouten net voorstelde. Volgende week is er een algemeen overleg. Ik denk dat we dit onderwerp daar het beste kunnen bespreken. Voorafgaand daaraan zou ik graag een brief ontvangen met een reactie op het artikel waarop de heer Heerma terecht reageert.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik steun het verzoek dat er snel een brief komt voorafgaand aan het AO. Toch steun ik het debatverzoek ook, want gezien de historie heb ik zomaar het idee dat we er volgende week niet gelijk uit zijn. Mocht dat wel zo zijn, dan ken ik de heer Heerma als iemand die het debat intrekt.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Ik steun het debatverzoek niet, wel het AO. Ik kan me zo voorstellen dat dit interview is gegeven met het oog op dat algemeen overleg. Laten we het daar gewoon bij houden en daarna bekijken hoe te handelen. Ik steun wel het verzoek om een brief voorafgaand aan het AO.

De voorzitter:

De heer Heerma heeft wel een meerderheid voor het houden van een debat. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Ik geef nu het woord aan de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Afgelopen weekend werd in Kuala Lumpur een groot VN-congres over biodiversiteit afgesloten, met alarmerende conclusies over bestuivers — bijen, hommels, vlinders — die uitsterven als gevolg van de intensieve landbouw, monocultures en gifgebruik. Ik zou daar heel graag een debat over voeren. Ik begrijp dat daar alleen niet voldoende steun voor is. Ik kan ermee leven als het debat samengevoegd wordt met de verzoeken van de heren Van Gerven en Grashoff, maar dan zou ik op ieders compassie willen rekenen en vragen om de spreektijd iets uit te breiden, want het onderwerp is erg breed. Het lijkt allemaal over landbouwgif, over glyfosaat te gaan, maar er zijn heel veel aspecten te benoemen. Ik zou daarom het liefste ten minste vijf minuten spreektijd willen hebben.

Mevrouw Lodders (VVD):

De voorzitter gaat over de planning. Wat mij betreft is vier minuten ruim voldoende. We hebben al heel veel gesproken over dit onderwerp. Als er een goede brief is van het kabinet, dan denk ik dat we ook in vier minuten in staat zijn om deze onderwerpen te bespreken.

De heer Van Weyenberg (D66):

Het zou goed zijn om het allemaal bij elkaar te voegen. Het lijkt me goed dat er een brief komt voor dat debat, ook over dit specifiek punt. Ik kijk even naar u, voorzitter: ik kan me voorstellen dat vier minuten aan de krappe kant is. Als een minuut extra lukt, zou dat dus mooi zijn.

De heer Leenders (PvdA):

Steun voor de brief en voor de vijf minuten.

De heer Grashoff (GroenLinks):

In mijn verzoek heb ik het ook genoemd, maar voor de volledigheid zeg ik nog maar even dat ik het verzoek om die ene minuut extra spreektijd steun.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Steun.

De voorzitter:

Ik zal met de hand over mijn hart strijken: jullie krijgen er één minuut bij. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik geef het woord aan mevrouw Jadnanansing namens de PvdA-fractie.

Mevrouw Jadnanansing (PvdA):

Voorzitter. Afgelopen zaterdag kopte NRC Handelsblad dat er heel veel gedoe is met het Vakcollege. En eerlijk gezegd: hoe langer ik het artikel las, hoe meer mijn verbazing toenam. Ik heb heel veel vragen naar aanleiding van dit artikel en de discussie die daarna plaatsvond op social media. Ik wil dus graag een debat aanvragen over dit artikel, om niet alleen diepgaand te spreken over wat slimme ondernemers doen, maar vooral ook over pps-constructies, de wettelijke waarborgen daarvan, toezicht en transparantie.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ook D66 heeft het artikel gelezen, niet alleen met interesse, maar ook met enige verontwaardiging. Wij willen natuurlijk weten of dit allemaal klopt, dus ik wil ook een brief van het kabinet ontvangen. Er moet voor worden gezorgd dat alles transparant wordt, zoals mevrouw Jadnanansing terecht zegt. Wij steunen dus van harte een debat, voorafgegaan door een brief, waarin wordt geprobeerd de onderste steen boven te krijgen.

Mevrouw Lucas (VVD):

Ook wat ons betreft steun voor een debat, maar dat moet worden voorafgegaan door een brief, waarin de bij de Kamer levende vragen beantwoord kunnen worden. Graag dus via de vaste Kamercommissie even een rondje om de vragen te inventariseren.

De heer Beertema (PVV):

Steun voor de brief en het debat.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun voor een brief en een debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun voor de aanvraag. Na de toelichting op hetgeen op papier staat, begrijp ik dat het gaat over de brede kwestie van het voorkomen van vermenging van privaat en publiek geld en niet over een individuele casus. Met het laatste zouden wij meer moeite hebben.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor een debat en een brief.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Steun voor het verzoek zoals het is toegelicht. Het lijkt mij verstandig, zoals de vertegenwoordiger van de VVD zojuist zei, dat wij nog even de vragen inventariseren via de commissie.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Van harte steun voor dit debat. Wij moeten absoluut over dit punt spreken. Ook wij vragen om een brief voorafgaand aan het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Jadnanansing, u hebt een meerderheid voor uw verzoek. Wij zullen daar in de planning rekening mee houden. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Sjoerdsma.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. De premier was zojuist langer dan een halfuur aanwezig tijdens het vragenuur; ik denk dat dit een record is. Ik heb in dat halfuur heel wat vragen geteld over de prognoses van het aantal asielzoekers, maar ik heb welgeteld nul antwoorden gehoord. Daarom zou ik toch graag met de premier een debat voeren over deze cijfers. Wij doen dit verzoek mede namens de fractie van GroenLinks.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ik ondersteun dit verzoek van harte. Ik wil daaraan wel een onderwerp toevoegen dat ik tijdens het mondelinge vragenuur al ter sprake heb gebracht. Wij zijn in feite ook niet juist geïnformeerd over de relocatie van vluchtelingen die in Griekenland gestrand zijn. Er zijn afspraken gemaakt over de relocatie van 160.000 vluchtelingen. Daarover zegt de premier: wij doen ons best, maar de Grieken leveren niet. In Griekenland blijkt echter dat de mensen er wel zijn, maar dat Nederland niet het verzoek doet om die mensen te mogen ontvangen.

De heer Fritsma (PVV):

De PVV steunt het verzoek.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ook de ChristenUnie steunt het verzoek.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Er wordt gegoocheld met cijfers. Ik snap er niets meer van. Steun dus voor het verzoek.

De heer Krol (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Tijdens het mondelinge vragenuurtje presteerde de minister-president het weer om de onduidelijkheid nog groter te maken. Hij zei dat het er misschien wel 58.000 worden, maar dat het er ook meer zouden kunnen zijn. De grote vraag, die ook de heer Sjoerdsma stelde, was wat de minister-president doet aan het draagvlak. Het krijgen van een antwoord daarop is vanmiddag weer mislukt. Het lijkt mij dus heel verstandig om een debat te voeren met de minister-president. Wellicht kan hij dan nog iets herstellen. Je kunt niet weten.

De voorzitter:

Ik kijk nog even rond. Er is nog geen meerderheid voor het verzoek, maar ik zie dat mevrouw Vermeij naar de interruptiemicrofoon loopt. Mevrouw Vermeij, ik zie dat u vandaag dienst hebt.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Ja, dat klopt, ik heb dienst.

Ik begrijp van mijn collega Kuiken dat er donderdag een vier uur durend AO zal plaatsvinden. Ik vraag mij af of dat niet een mooi moment is om dit onderwerp verder uit te diepen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Dus geen steun.

De heer Azmani (VVD):

Volgens mij kunnen wij het in eerste instantie goed af met de verantwoordelijke bewindspersoon, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Die spreken wij donderdag. Dat is ook de snelste manier, als ik kijk naar de vele debatten die op de plenaire agenda staan. Laten wij dus in eerste instantie donderdag over de zaak spreken. Als de vragen door de staatssecretaris niet naar tevredenheid worden beantwoord, kunnen wij altijd nog bekijken op welke andere manier wij er verder over kunnen spreken.

De voorzitter:

Ik stel vast dat er geen meerderheid is voor het houden van een debat. Wel is er steun voor het bespreken van deze zaak in het algemeen overleg dat donderdag aanstaande plaatsvindt. Als dat onbevredigend zou zijn, kan de heer Sjoerdsma alsnog tijdens de regeling van werkzaamheden om een debat vragen. Dat is de suggestie.

De heer Sjoerdsma (D66):

Het is toch echt wel heel erg vreemd dat de VVD en de PvdA dit verzoek niet steunen. Het gaat namelijk over het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in Nederland en de rol die de premier daarin speelt. Bij het algemeen overleg aanstaande donderdag is de premier niet aanwezig. Ik zou mij toch willen richten tot de collega's van de coalitiepartijen: doe nou mee met de suggestie van eigenlijk de gehele oppositie en stop het niet weg in een algemeen overleg.

De voorzitter:

Mijnheer Wassenberg, u bent nog niet aan de beurt geweest. Daarom krijgt u het woord.

De heer Wassenberg (PvdD):

Of het voldoende is voor een meerderheid weet ik niet, maar ik zou het verzoek wel willen steunen.

De heer Sjoerdsma (D66):

Dank.

De voorzitter:

Ik kan niets anders doen dan constateren dat er geen meerderheid is. Mevrouw Vermeij?

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Ik zou het toch volgordelijk willen doen. Dit AO is al overmorgen en dat duurt lang. Ik weet ook dat dit AO niet met de premier is maar met de verantwoordelijk bewindspersoon. Echter, na dat AO is er altijd weer ruimte om in overleg, ook met de coalitiepartijen, te kijken of er een vervolg aan moet worden gegeven. Aan die volgorde zou ik mij echt willen houden. We spreken hier veel over dit onderwerp. Dat is ook nodig en noodzakelijk. Richting de heer Sjoerdsma zou ik dan ook willen zeggen: doe het in die stappen en dan spreken we elkaar donderdag zeker weer.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Volgens mij gaat het niet alleen maar over draagvlak maar ook over de vraag of de Kamer juist is geïnformeerd. Ik zou het heel erg raar vinden om dat af te kaarten met de staatssecretaris die niet de woorden van de premier heeft gebruikt; daar is de premier zelf verantwoordelijk voor. Dus dat moeten we met de premier afkaarten. Ik kan mij voorstellen dat er dan alvast een vooraankondiging van een VAO moet worden gedaan om dan moties te kunnen indienen waarbij de premier wel wordt verwacht in vak-K, terwijl hij het debat niet heeft bijgewoond. Ik vind het allemaal niet erg chic.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dat AO gaat over nogal wat. Dat gaat over de landenbenadering, over inwilligingspercentages in andere landen, over de uitbreiding van de border security in Griekenland, over het vragen van eigen bijdragen, over de termijn die opgeschoven is naar vijftien maanden …

De voorzitter:

Maar wat wilt u zeggen?

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dit verzoek gaat over de vraag van hoeveel asielzoekers we eigenlijk moeten uitgaan en over de vraag wanneer de ware minister-president spreekt. Ik kijk dan toch nog even naar mijn collega's van de PvdA en de VVD, desnoods een van de twee: we moeten hier echt over praten, in deze zaal met de minister-president.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Toch ook een dringend appel van mijn zijde, hoewel ik niet weet hoeveel effect het heeft; ik verwacht er niet veel van. Ik vind het wel opmerkelijk dat elke keer als het gaat over dit onderwerp, de coalitiepartijen het debat blokkeren. Daar spreek ik wel mijn treurnis over uit.

De voorzitter:

Mijnheer Sjoerdsma, er is geen meerderheid voor uw verzoek. Er is aanstaande donderdag een algemeen overleg. U kunt uw verzoek daar dan aan de orde stellen ofwel u kunt uw inbreng daar opnieuw agenderen. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik geef het woord aan mevrouw Van Tongeren namens GroenLinks.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. We worden met regelmaat opgeschrikt door incidenten met kerncentrales in België. Vandaag is er een rapport verschenen van de Hoge Gezondheidsraad in België waarin staat dat er geen noodplan is en dat iets met jodiumpillen volledig ontbreekt. Er is maar een kleine kans op een kernongeluk maar dat kan een groot risico geven, ook voor Nederlandse burgers. Dus ik zou een debat willen met minister Schultz, die inmiddels verantwoordelijk is voor nucleaire veiligheid. Ik verzoek tevens om dit debat dan samen te voegen met andere debatten over dit onderwerp die al op de lijst staan, zoals u weet, voorzitter.

De voorzitter:

Ja, u hebt gelijk.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voorzitter. Op uw lijst staat een meerderheidsdebat, aangevraagd door GroenLinks, over incidenten met Belgische kerncentrales. Ik denk dat dit rapport van de Belgische Hoge gezondheidsraad daar heel goed bij past. Ik verzoek u dan ook om beide samen te voegen.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik ben het daarmee eens, maar ik zou ook wel graag een brief willen hebben van de minister met een reactie op dit rapport, zodat wij die ook kunnen betrekken bij het debat; die brief zou ik dan graag ruim voor dat debat tegemoet willen zien.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

D66 is het van harte eens met de suggestie om die twee debatten samen te voegen. Dat is een goede suggestie. Ik zou het ook interessant vinden om de Onderzoeksraad Voor Veiligheid eens te vragen, een analyse te maken van wat er zou gebeuren als daar inderdaad zo'n ongeluk gebeurt. Wellicht zou een verzoek kunnen worden gedaan aan de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Wij kunnen de raad geen opdrachten geven, maar zo'n verzoek kunnen we wel doen, met een reactie graag nog voor het debat.

De heer Smaling (SP):

Steun voor het verzoek. Mijn fractie sluit zich aan bij wat mevrouw Van Veldhoven en mevrouw Mulder hebben toegevoegd.

De heer Wassenberg (PvdD):

Mevrouw Van Tongeren heeft het over een kleine kans op een ongeluk, maar die tijdbommen staan daar maar en er is elke week of elke maand wel iets mis. Ik vraag mij dus af of die kans zo klein is en steun het debat van harte.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Steun voor het debat, de samenvoeging en een brief. Ik denk dat zo'n verzoek ook wel interessant is, maar dat kan volgens mij het beste via de commissie lopen.

De voorzitter:

Wij gaan dat debat inplannen. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Madlener namens de PVV.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Zojuist hebben de Nederlandse Spoorwegen de nieuwe strategie bekendgemaakt. Die kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor de reizigers, maar ook voor duizenden werknemers. Ik zou daarover graag een brief willen van het kabinet, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de problematiek van die werknemers en op de gevolgen die een en ander heeft voor de reizigers. Daarna wil ik graag een debat voeren met zowel de minister van Financiën als de staatssecretaris van I en M.

De heer Smaling (SP):

Van harte steun voor dit verzoek. Er is vandaag een verbijsterend onstrategische strategie gepresenteerd. Ik ben van mijn stoel gevallen van hoe verkeerd de richting is waarvoor is gekozen. Dat debat moet er dan ook snel komen, denk ik.

De heer Omtzigt (CDA):

Steun voor dit debat, ook omdat we dan een debat voeren over de strategie van de NS en niet over een enkel incident. Dat vind ik ook de correcte manier om over de NS te praten. Dat doen wij hier weleens anders.

De Kamer heeft vorige week besloten dat zij voor afgelopen vrijdag een brief wilde ontvangen over de afkoopsommen van een aantal mensen die bij de fraude betrokken waren. Die brief is nog niet binnen. Ik vind dat die brief echt vandaag binnen moet komen, zodat die bij dat debat betrokken kan worden.

Mevrouw De Boer (VVD):

Wij hebben ook het debat over de Fyra-enquête. Daarin wordt ook gesproken over scenario's, die nog uitgebreid zullen worden naar aanleiding van de enquête. Ik zou de volgorde willen aanhouden om eerst dat debat te voeren. Misschien kan de toekomststrategie van de NS bij dat debat betrokken worden. Dat zou daar best bij passen. Die volgorde zou ik willen aanhouden of anders na dat debat nog een apart algemeen overleg willen houden.

De voorzitter:

Dus geen steun?

Mevrouw De Boer (VVD):

Nee, geen steun.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het is belangrijk dat wij hier snel over spreken. Ik denk wel dat het een ander onderwerp is dan de bonussen en de beloningen van de top, dus laten we dat debat apart houden. We hebben pas 15 juni weer een AO Spoor. Als dit eerder kan, lijkt me dat heel tijdig. Ik zou het niet willen samenvoegen met het debat over de Fyra, want dat gaat echt over de vraag hoe we de reiziger meer bieden op die hogesnelheidslijn. Laten we die twee dingen vooral niet met elkaar vermengen. Steun voor het debat.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ook van GroenLinks steun voor dit debat. Het is belangrijk om een debat op hoofdlijnen te hebben over de strategie. Wij moeten daar niet de overige genoemde onderwerpen bij betrekken. Het is van groot belang om een debat te voeren sec over de strategie en de betekenis daarvan voor het treinvervoer, voor Nederlanders, maar ook voor de werknemers.

De heer Mohandis (PvdA):

Wat de Partij van de Arbeid betreft, kan dit betrokken worden bij het debat over de Fyra of kan er een apart AO over komen. Geen steun voor een debat.

De voorzitter:

Mijnheer Madlener, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat hierover, maar wel voor het vragen van een brief.

De heer Madlener (PVV):

Ja. De coalitie heeft er weer geen zin in en loopt weg voor mogelijk enorme consequenties. Ze wil het nu schuiven bij een debat over de Fyra, wat natuurlijk een groot onderwerp is. We moeten dat niet gaan vermengen. Maar ja, de coalitie ziet het kennelijk niet zitten, dus helaas.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Ik moet nog een paar mededelingen doen.

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, de volgende debatten van de agenda af te voeren:

  • -het debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College;

  • -het debat over het maatwerkdiploma.

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • -maandag 7 maart 2016 van 17.00 uur tot 20.00 uur, van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: "Eerlijk werk wereldwijd" (34311).

Op verzoek van de fractie van de VVD benoem ik:

  • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Anne Mulder tot lid in plaats van het lid De Caluwé en het lid De Caluwé tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Anne Mulder;

  • -in de contactgroepen België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk het lid Anne Mulder tot lid.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34300-J-8; 34300-J-18.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven