18 Stemming motie Fiscale aftrek coco's

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco's, 

te weten: 

  • -de motie-Koolmees/Nijboer over het gelijktrekken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen (32013, nr. 121). 

(Zie vergadering van 18 februari 2016.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voorzitter. De motie op stuk nr. 121 van de leden Koolmees en Nijboer spreekt over het meer gelijktrekken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. We hebben het dan natuurlijk over de winstbepalingen in het kader van goed koopmansgebruik in de inkomstenbelasting en de aanvullende winstbepalingen in de vennootschapsbelasting. Het klinkt sympathiek. Wanneer je immers de fiscale grondslag verbreedt door het schrappen van aftrekmogelijkheden onder gelijktijdige verlaging van het tarief, wordt belastingheffing simpeler en kan zelfs de Europese Unie zich er niet meer mee bemoeien. Maar het gelijktrekken van de fiscale behandeling van bedrijfsvermogen kan betekenen dat enerzijds de rente op vreemd vermogen minder dan wel niet meer aftrekbaar wordt, of anderzijds dat je eigen vermogen op de fiscale balans juist gaat faciliteren, zoals dat bijvoorbeeld in België al gebeurt via de notionele interestaftrek. 

Iedereen hier kent mij als voorvechter van het behoud van ons fiscale erfgoed en vestigingsklimaat. Welnu, uit de motie blijkt niet welke kant het op moet gaan. De gevolgen daarvan voor ons fiscale vestigingsklimaat zijn daarom niet te overzien. Daarom zal ik tegen deze motie stemmen. 

In stemming komt de motie-Koolmees/Nijboer (32013, nr. 121). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De voorzitter:

Agendapunt 13, de stemmingen in verband met de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen, komt te vervallen. Over dat wetsvoorstel zal volgende week worden gestemd. 

Naar boven