23 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) - 34411 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho's (bescherming namen en graden hoger onderwijs) - 34412 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) - 34413 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 februari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Aanbieding van de Rapportage Vreemdelingenketen over de eerste helft van 2015 - 19637-2148 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar het overlijden van een asielzoeker in Detentiecentrum Rotterdam - 19637-2149 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over openstaande toezeggingen van het algemeen overleg Suriname op 9 september 2015 inzake o.a. Surinaamse studenten - 20361-170 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Algemene Zaken, onderdeel Cohesie, op 18 november 2015 - 21501-02-1587 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 16 februari 2016 - 21501-02-1588 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 februari 2016 - 21501-02-1589 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 februari 2016 te Brussel - 21501-07-1345 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Europese Raad van 18 en 19 februari 2016 en geannoteerde agenda voor de buitengewone bijeenkomst van de EU staatshoofden en regeringsleiders van 7 maart 2016 - 21501-20-1092 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele bijeenkomst van EU-ministers van Defensie op 4 en 5 februari jl. te Amsterdam - 21501-28-137 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 februari 2016 te Brussel - 21501-30-371 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde Agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 maart 2016 - 21501-31-393 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en zorgverstrekkers - 22112-2064 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn Country-by-Country-reporting tussen belastingdiensten - 22112-2065 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstellen Europese Commissie tegen belastingontwijking - 22112-2066 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn uitbreiding Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) met een geautomatiseerde bevraging over derdelanders - 22112-2067 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken over de situatie rondom TSN Thuiszorg - 23235-141 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie "Onderzoek in PI Vught naar aanleiding van berichten uit de media" - 24587-633 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen - 25424-304 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over externe veiligheid - 25834-105 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de herfstzitting van de 70ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN van 15 september tot eind december 2015) - 26150-148 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op SCP-bericht "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving" en aansprakelijkheid Staat naar aanleiding van uitspraak wettelijke vakantiedagen - 26447-57 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Wet werk en zekerheid (WWZ) en statistische informatie over de Werkloosheidswet (WW) - 26448-557 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen over het project Verwerving F-35 - 26488-402 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarverslag Amerikaanse Director Operational Test and Evaluation (DOT&E) over het F-35 programma - 26488-403 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding overzicht lopende pilots e-ID met vermelding van deelnemende partijen - 26643-392 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016, over het advies van het BIT inzake ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank - 26643-393 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016 over het bericht "Verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen" - 27858-348 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de vraag of de vertrouwelijke informatie van Nefyto over gewasbeschermingsmiddelen die Greenpeace heeft gepubliceerd afkomstig is van de overheid - 27858-349 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aanbevelingen van het BIT (Bureau ICT Toetsing) over Operatie BRP - 27859-88 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie naar aanleiding van het algemeen overleg Emancipatie van 10 februari 2016 en het VAO Emancipatie van 17 februari 2016 - 27923-222 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere reactie op noodkreet van Housing XL te Amsterdam over terugvorderingen verhuurbemiddelingskosten - 27926-252 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 februari 2016, over de nieuwe strategie van NS - 28165-238 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte - 28684-461 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2015 - 28844-94 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Commissie toekomst veehouderij - 28973-170 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Visie op de informatievoorziening in de strafrechtsketen - 29279-298 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) - 29279-299 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van de melding over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis - 29323-99 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake de Beleidslijn kust, de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de motie van het lid Smaling c.s. over de Hoogwatergeul Varik-Heesselt - 29383-253 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkeershandhaving - 29398-495 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de nazorg bij beleggingsverzekeringen - 29507-140 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries over het verhogen van de grens voor de investeringstoets voorleggen aan de AFM - 29515-377 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken mobiele bereikbaarheid 112 - 29517-109 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Terugloop aantal brandweervrijwilligers en bijeenkomst brandweer en ambulance over bestrijding verzuim en psychotrauma - 29517-110 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 februari 2016, over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk - 29517-111 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang vereenvoudiging Participatiewet/ Wet banenafspraak - 29544-700 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden op 26 januari 2016 over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp'ers - 29544-703 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het artikel betreffende de onderrapportage van de mondiale visvangsten - 29675-181 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken betreffende de recreatieve staand wantvisserij en de mosselvisserij - 29675-182 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak tweedekeusmiddelen in de UDD-regeling - 29683-204 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over het treinongeval bij Dalfsen op dinsdag 23 februari 2016 - 29893-202 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag schriftelijk overleg over de detentie van twee Nederlanders in het buitenland - 30010-26 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op nader gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren betreffende uitstel openstelling SDE+ voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales - 30196-401 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op advies Kiesraad inzake strafbepalingen in het verkiezingsproces - 31142-54 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Accreditatie op maat III: Pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie - 31288-528 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Flexibilisering in het voortgezet onderwijs - 31289-285 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Presentatie Nederlandse Franchise Code - 31311-165 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen - 31477-11 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties - 31524-274 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten - 31571-27 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg - 31710-48 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding voortgangsrapportage 2 Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen - 31765-194 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding uitgebreidere appreciatie van het klimaatakkoord van Parijs en vervolgstappen - 31793-136 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport "Policy Influencing, Lobbying and Avocacy" (PILA) - 31933-20 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezending SEO rapport over de luchtvaartmarkt tussen Nederland en de V.A.E. - 31936-324 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vergunning burgermedegebruik militaire luchthaven Eindhoven - 31936-325 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 februari 2016, over de totstandkoming van de Nota van Wijziging van de Fiscale verzamelwet 2014 met betrekking tot de daarin geregelde fiscale aftrekbaarheid van coco's (contingent convertibles) naar aanleiding van een WOB-verzoek - 32013-120 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planningsbrief pensioenonderwerpen - 32043-301 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten" - 32156-71 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage voor de Europese Commissie over de implementatie van de aanlandplicht in Nederland in 2015 - 32201-80 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016 over het bericht "Schengen 'opgeschort' als Griekse grenscontroles niet verbeteren" - 32317-391 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 15 februari 2016 - 32545-46 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Ten Broeke, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016 over de rol van NAVO-bondgenoot Turkije in Syrië - 32623-162 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Nederlandse deelname aan de Syrië-conferentie te Londen - 32623-163 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op artikel "Privacywaakhond CBP kampt met onderbezetting" - 32761-94 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Begeleidende brief bij antwoord op vragen van de leden Ronnes en Omtzigt over de rapporten van de Auditdienst Rijk - 32802-23 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Middensegment huur - 32847-218 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoek naar ambtelijke fusies - 33047-24 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Handhaving kwaliteitseisen bewindvoerders - 33054-21 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangenomen moties ingediend bij het debat Gaswinning Groningen van 26 januari 2015 - 33529-244 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publicatie goedkeuring PNB-regeling Europese Commissie - 33576-60 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de evaluatie van het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) voor de periode 2005-2012 - 33625-204 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpassing Private Sector Development-instrumentarium (PSD) en het Dutch Good Growth Fund (DGGF) landenlijst - 33625-205 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Plant- en Diergezondheidspakket - 33643-18 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie-Eijsink over het geluid van de F-35 - 33763-96 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lijst van vragen en antwoorden over voortgangsrapportage vastgoed Defensie - 33763-97 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs - 33822-9 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift van de brief van het Openbaar Ministerie aan de nabestaanden over het strafrechtelijk onderzoek MH17 - 33997-69 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Exportheffing afvalstoffenbelasting - 34002-109 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting - 34068-16 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 9 februari 2016 inzake hoe de subsidieregeling Fokuswonen zich verhoudt tot het persoonlijk assistentiebudget - 34104-103 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om uiterlijk 26 februari 2016 de Vernieuwingsagenda Wlz aan de Kamer te sturen - 34104-104 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Waardig leven met zorg - 34104-105 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Voorzitterschapsconferentie over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) - 34139-11 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Vermue over een wettelijke rente bij overschrijding van de betalingstermijn - 34172-9 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen - 34228-16 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. dat eveneens een fiscale prejudiciële procedure bij de Hoge Raad mogelijk maakt voor belastingzaken aanhangig in het Caribisch deel van het Koninkrijk - 34237-(R2054)-10 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Proces behandeling wetsvoorstellen Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden (Kamerstuk 34255) en Wet variabele pensioenuitkering (Kamerstuk 34344) - 34255-10 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Review van het Nederlandse agrarische kennis- en innovatiesysteem - 34284-7 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag schriftelijk overleg over de reactie op fiscale moties en toezeggingen - 34300-IX-19 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het evaluatierapport "Publiek-private opsporing: Vele handen maken licht werk?" - 34300-VI-79 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Nederlandse reactie op een rechtshulpverzoek in het (hypothetische) geval dat dhr. Snowden in Nederland zou zijn - 34300-VI-80 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het onderzoek "Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing" - 34300-VI-81 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2015 - 34300-VI-82 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging wethouder in meerdere gemeenten (samenwerkingsbestuurder) - 34300-VII-57 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein - 34300-VII-58 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota - 34300-VIII-128 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg financiële ontwikkelingen met betrekking tot de spoortunnel Delft - 34300-XII-66 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over toezending van een brief over het beter inzichtelijk maken van beschikbare informatie over doelen en resultaten van ontwikkelingssamenwerking - 34300-XVII-59 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op vraag van het lid Voordewind, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 25 en 26 november 2015, over verlaagd btw-tarief voor duurzame producten - 34300-XVII-60 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 - 34302-111 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door Algemeen Dagblad over onderwijs aan asielzoekers - 34334-9 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksrapportage Inspectie SZW Verordeningen tegenprestatie - 34352-3 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen, gedaan tijdens het plenair debat over het rapport van de commissie-Oosting - 34362-12 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatie Warmtewet - 34415-1 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het burgerinitiatief "Teken tegen kernwapens" - 34419-2 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief - 34421-1 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Afschrift van de brief aan een burger inzake de positie van kleine zorginstellingen in Nederland - 2016Z03264 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie van de staatssecretaris op berichten inzake de Wmo - 2016Z03356 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging vaste commissies VWS en EZ voor een werkbezoek in het kader van de conferentie Productverbetering - 2016Z03358 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van het antwoord op burgerbrief m.b.t. een "student in nood" - 2016Z03480 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief aan het International Fund for Animal Welfare (IFAW) als reactie op vragen over de handhaving van het importverbod voor wildgevangen vogels - 2016Z03485 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op het bericht 'Platform Hele Snavels Ontbonden' - 2016Z03491 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het Europees OM en bestrijding van EU-fraude - 2016Z03634 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek wetsvoorstel computercriminaliteit III - 2016Z03664 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 18 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming gesprek commissie-Van der Steenhoven - 2016Z03718 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 19 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie over de ongewenste neveneffecten Wet op de Studiefinanciering (WSF) - 2016Z03746 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift reactie aan mevrouw K. naar aanleiding van de brief over de kennistoets rekenen/wiskunde op de pabo - 2016Z03753 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Economische Zaken: 

- Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) (34411); 

- Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (34413); 

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho's (bescherming namen en graden hoger onderwijs) (34412). 

Naar boven