Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 15

15 Stemmingen Auteurscontractenrecht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht,

te weten:

  • -de motie-Helder over bewerkstelligen dat de geschillencommissie er daadwerkelijk komt (33308, nr. 13);

  • -de motie-Verhoeven over voldoende wegen van belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via beroeps-en belangenorganisaties (33308, nr. 14);

  • -de motie-Jasper van Dijk over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers (33308, nr. 15);

  • -de motie-Jasper van Dijk c.s. over gebruikmaken van de mogelijkheid om een geschillencommissie aan te wijzen (33308, nr. 16).

(Zie vergadering van 10 februari 2015.)

De voorzitter:

De motie-Verhoeven (33308, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slechts een beperkt aantal makers is vertegenwoordigd binnen de afspraak die is gemaakt tussen Portal Audiovisuele Makers (PAM) en RODAP over een nieuw vergoedingssysteem voor film- en televisie-exploitaties en dat ook bij de wetsconsultatie slechts een beperkt aantal beroeps- en belangenorganisaties is betrokken;

verzoekt de regering, de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht zo te organiseren dat daarbij ook de belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via de beroeps- en belangenorganisaties, voldoende gewogen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17, was nr. 14 (33308).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Helder (33308, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven (33308, nr. 17, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33308, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (33308, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Merkies heeft verzocht, zijn gewijzigde motie (34049, nr. 15, was nr. 10)) onder punt 4 in stemming te brengen voor de stemmingen over punt 3.

Ik neem aan dat daar geen bezwaar tegen bestaat.