33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet auteurscontractenrecht voorziet in de mogelijkheid tot het aanwijzen van een geschillencommissie door de Minister van Veiligheid en Justitie waar een geschil tussen een maker en zijn wederpartij of een derde beslecht kan worden;

van mening dat het voor makers van belang is dat zij op een laagdrempelige wijze hun recht kunnen halen;

verzoekt de regering, indien nodig, gebruik te maken van de mogelijkheid een geschillencommissie aan te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Oosenbrug

Van Wijngaarden

Verhoeven

Naar boven