Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 6

6 Experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

Aan de orde is het VSO Ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl (31524, nr. 233). 

De voorzitter:

We hebben drie deelnemers van de zijde van de Kamer, van wie er slechts één spreekt; dat is de heer Van Meenen van de fractie van D66. Hij heeft er wel twee minuten de tijd voor. 

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. We staan aan de vooravond van het experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl. Zoals de regels nu zijn, is er een strikte urennorm. Mijn motie vraagt om daarin enige flexibiliteit te betrachten. Dat leidt tot de volgende motie. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat bij het experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl het niet mogelijk is van de urennorm af te wijken; 

overwegende dat afwijking van de urennorm flexibiliteit biedt in het onderwijsprogramma; 

overwegende dat het wel degelijk mogelijk is de effecten van het experiment gecombineerde leerwegen bol-bbl in kaart te brengen, ook bij afwijking van de urennorm, mits het juiste wordt gemeten; 

verzoekt de regering, ook bij het experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl het mogelijk te maken af te wijken van de urennorm, mits op grond van de behaalde resultaten en de tevredenheid daarover van studenten en hun toekomstige werkgevers kan worden vastgesteld dat de opleiding aantoonbaar van voldoende kwaliteit is en dat dit geborgd is in het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de studenten- of deelnemersraad heeft ingestemd, zoals vastgelegd in de wet, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Meenen en Jadnanansing. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 236 (31524). 

Tot zover de termijn van de Kamer. Ik wacht even tot de motie ook bij de minister is; dan gaan we naar haar luisteren. 

Minister Bussemaker:

Voorzitter. Ik laat het oordeel over deze motie aan de Kamer. Laat ik dat toelichten. In het experiment heb ik al geprobeerd om verschillende varianten van de beroepsopleiding in een gecombineerde leerweg bol-bbl vorm te geven. Daarmee heb ik al gekozen voor veel flexibiliteit in de opleiding, in de gecombineerde leerwegen. Onderwijsinstellingen kunnen namelijk al vastgestelde minimumeisen aan uren, begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming flexibel inzetten over verschillende studiejaren heen. Nou zou ik kunnen zeggen dat dit wel voldoende is, omdat er al veel flexibiliteit is. Daar valt ook wel iets voor te zeggen. Als je de effecten van het experiment zo goed mogelijk wilt onderzoeken, wil je eigenlijk dat alle andere factoren constant blijven. Dat zou een reden zijn om niet meer flexibiliteit in te voeren. 

Tegelijk sluit de motie van de leden Van Meenen en Jadnanansing wel heel goed aan bij mijn beleid om instellingen met een goede onderwijsvisie, die daar ook goed met hun docenten en studenten over communiceren, meer flexibiliteit te gunnen. De motie sluit dus aan bij de urennorm die ik al eerder flexibel heb gemaakt, maar dan wel onder voorwaarden. 

Stel dat ik de motie zo mag lezen, dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn in het kader van dit experiment. Volgens mij kan ik het dictum ook zo lezen, want de heer Van Meenen verwijst naar de behaalde resultaten, de tevredenheid daarover bij studenten en hun toekomstige werkgevers, en de borging van de kwaliteitszorg. In die zin sluit de motie dus precies aan bij wat ik in zijn algemeenheid heb geformuleerd. Daarmee wordt de pilot iets ingewikkelder voor ons, maar dat heb ik er dan graag voor over. Daarmee laat ik het oordeel over deze motie aan de Kamer. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Ik dank de minister hartelijk voor haar aanwezigheid bij deze twee korte debatten. De stemming over de motie zal ook hedenavond zijn. Dus vanavond nog gaan we stemmen over de motie van de heer Van Meenen. 

Na de schorsing gaan we praten over de MH17. 

De vergadering wordt van 10.55 uur tot 11.00 uur geschorst.