Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 90, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brief regering

Reactie op de vragenlijst van de Europese Commissie, zoals aan alle lidstaten en betrokken organisaties gezonden, inzake de oriëntatie op verdergaande liberalisering van het openbaar vervoer – 21501-33-373

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Europese statistiek – 22112-1420

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Groei voor Griekenland – 22112-1421

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Een strategie voor elektronisch aanbesteden – 22112-1422

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brief KansPlus te Houten met rapport "Kennis- en adviescentrum 2011" van KansPlus – 24170-137

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 23 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over het Europees Minstbedeeldenprogramma – 24515-236

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake Amerikaanse informatie over het F-35 programma – 26488-292

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Canadese rapport over de F-35 – 26488-293

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) over het jaar 2011 – 27428-232

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden – 28844-64

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013 – 29248-231

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Dure specialistische geneesmiddelen – 29477-194

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Natuurherstel Westerschelde – 30862-81

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bevindingen van de onderwijsinspectie inzake de TU Delft – 31288-292

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Initiatiefwetsvoorstel over het beëindigen van de verplichte aanbesteding van de huishoudelijke verzorging – 31353-11

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op IGZ-rapport Operatieve zorg aantoonbaar beter, voor achterblijvers blijft inspectiedruk noodzakelijk – 31765-68

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd "Geen kind buiten spel" – 31839-205

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

2e voortgangsrapportage van de 27 aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (de commissie De Wit) – 31980-72

minister van Financiën, J.C. de Jager – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging tijdens het AO Integriteitszorg Defensie op 21 maart 2012 over twee integriteitsschendingen – 32678-25

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afstoting materieel beleidsbrief; business cases – 32733-64

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat de brieven van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken t.g.v. het eerste kwartaaloverzicht en het tweede kwartaaloverzicht van het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014–2020 zijn gepubliceerd als respectievelijk kamerstuk 21501-20, nr. 601 en 21501-20, nr. 628. – 32833-7

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslagen van de AFM en DNB – 33000-IXB-26

minister van Financiën, J.C. de Jager – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de IGZ – 33149-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel kabinetsreactie op het AIV-advies over Europese defensiesamenwerking – 33279-1

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie inzake het AIV-advies over Europese defensiesamenwerking – 33279-2

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nota internationale militaire samenwerking – 33279-3

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Integrale versie van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (voorheen wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977) – 2012Z10596

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 25 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Overzicht van de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen n.a.v. het Begrotingsakkoord – 2012Z10627

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 24 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift vertrouwelijke brieven inzake familie N. aan de gemeenteraad Giessenlanden – 2012Z10685

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 29 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)