Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 47

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 17 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gemeenten en kerken geconfronteerd worden met uitgeprocedeerde asielzoekers die willen werken aan terugkeer naar het land van herkomst, maar voor die terugkeer afhankelijk zijn van medewerking van het land van herkomst en inmiddels geen recht meer hebben op opvangvoorzieningen;

van mening, dat voor deze relatief kleine groep moet worden gezocht naar een passende oplossing;

van mening, dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers met onbekende bestemming vertrekken, teneinde daadwerkelijk werk te kunnen maken van een effectief terugkeerbeleid;

overwegende, dat om over te kunnen gaan tot opvang van deze groep, een passend filter moet worden opgesteld, teneinde misbruik te voorkomen en tevens de consequenties van het bieden van opvang aan deze groep in beeld moeten worden gebracht;

verzoekt de regering de mogelijkheden tot en de consequenties van het bieden van opvang aan de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die werk maken van terugkeer naar het land van herkomst, in kaart te brengen en de Kamer binnen drie maanden over de uitkomsten daarvan te informeren en waar mogelijk met voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Gesthuizen

Spekman

Van der Staaij

Schouw