11 Stemmingen moties Belastingplan 2012

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012),

te weten:

 • - de motie-Van Vliet over de 30%-regeling (33003, nr. 43);

 • - de motie-Van Vliet over dienstauto's Belastingdienst (33003, nr. 44);

 • - de motie-Schouten/Omtzigt over vakantiedagen omzetten in gift (33003, nr. 46);

 • - de motie-Omtzigt c.s. over een budgettair-neutraal alternatief heffingskorting (33003, nr. 50);

 • - de motie-Omtzigt/Van Vliet over anbiregister (33003, nr. 52);

 • - de motie-Omtzigt/Van Vliet over overleg met sbbi-koepels (33003, nr. 53);

 • - de motie-Dijkgraaf over fiscale instrumenten (33003, nr. 54);

 • - de motie-Groot/Omtzigt over visie op woningcorporaties (33003, nr. 56);

 • - de motie-Bashir/Irrgang over een openbare database (33003, nr. 58);

 • - de motie-Bashir over een vermogenswinstbelasting (33003, nr. 59);

 • - de motie-Bashir over beperking hypotheekrenteaftrek (33003, nr. 60);

 • - de motie-Braakhuis/Groot over de substance-eisen (33003, nr. 62);

 • - de motie-Braakhuis over alternatieven voor urencriterium (33003, nr. 63);

 • - de motie-Braakhuis/Groot over aanschafbelasting brom- en snorfietsen (33003, nr. 64);

 • - de motie-Braakhuis/Groot over ondergrens zakelijk gebruik leasefiets (33003, nr. 65);

 • - de motie-Koolmees c.s. over aanpassing fiscaal regime (33003, nr. 66).

(Zie vergadering van 16 november 2011.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Omtzigt c.s. (33003, nr. 50) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Braakhuis (33003, nr. 63) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het urencriterium in de zelfstandigenaftrek leidt tot grote irritatie bij zelfstandig ondernemers;

van mening dat er goede alternatieven denkbaar zijn, zoals een omzetcriterium of een winstcriterium;

overwegende dat de SER ook heeft geadviseerd deze alternatieven nader te onderzoeken;

verzoekt de regering, bij het onderzoek naar de winstbox ook de afschaffing van het urencriterium te betrekken en de Tweede Kamer daarover gelijktijdig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (33003).

Motie

De motie-Braakhuis/Groot (33003, nr. 65) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Braakhuis.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (33003).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Aangezien de gewijzigde motie-Braakhuis (33003, nr. 80) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Van Vliet (33003, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vliet (33003, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouten/Omtzigt (33003, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Van Vliet (33003, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Groot (PvdA):

Volgens mij is de motie op stuk nr. 49 overgeslagen.

De voorzitter:

Die is aangehouden door de heer Omtzigt.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Van Vliet (33003, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf (33003, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Groot/Omtzigt (33003, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir/Irrgang (33003, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter:

Mijnheer Pechtold, u bent zo luidruchtig, wat hebt u gegeten?

De heer Pechtold (D66):

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

De voorzitter:

Misschien kunt u zich ook maar beter als heer Bommel gaan gedragen.

In stemming komt de motie-Bashir (33003, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (33003, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis/Groot (33003, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Braakhuis (33003, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Braakhuis/Groot (33003, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koolmees c.s. (33003, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven