15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brief regering

Reactie op verzoek commissie om een uiteenzetting van de stand van zaken omtrent de 1F-problematiek – 19637-1475

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Energieraad, 24 november 2011 – 21501-33-345

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Leijten/De Mos (33000-XVI, nr. 44) en motie-Wolbert c.s. (33000-XVI, nr. 33) m.b.t. het Valysvervoer – 25847-100

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de Informatiseringsstrategie (I-strategie) Rijk – 26643-216

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bevestiging tegemoetkoming verzoek toezending onderzoek naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor 10 december – 29544-356

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de implementatie van Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) en de effectiviteit van ATB-Vv – 29893-126

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie en uitwerking over enkele toezeggingen inzake het onderzoek van de Departementale Auditdienst naar besteding van de spoorbudgetten – 29984-276

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetenschaps-, Technologie- & Innovatieindicatoren 2011 – 31288-241

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitgangspunten concentratiebeleid rijkskantoren – 31490-76

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys – 31839-143

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht terugstortingen pensioenfondsen – 32043-72

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche – 32211-64

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage stresstest onderzoeksreactoren Delft en Petten – 32645-31

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aanval van de Iraanse overheid op Bahá'í Institute for Hoger Onderwijs (BIHE) – 32735-38

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging over klantenraden – 33000-VIII-24

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Najaarsnota 2011 – 33090

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van het antwoord aan het Humanistisch Verbond m.b.t. de zorg over de voorgenomen bezuinigingen – 2011Z20785

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Planningsoverzicht Jeugdzorg – 2011Z20807

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 24 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op het verzoek inzake IKV Pax Christi rapport "The EU as a peacebuilder in Kosovo" – 2011Z20815

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief met het verzoek om onderzoek naar subsidieverlening voor maatwerkadviezen van Segon en rechtsgeldigheid van afgegeven energielabels – 2011Z20906

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 25 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een mail over de uitvoering van de regeling Ruimte voor ruimte (sts ELI) – 2011Z20921

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Beantwoording van de brief van de Gemeente Leiderdorp over hoogspanningslijnen in bestaande gebieden en gezondheidsrisico's (min ELI) – 2011Z21008

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de reactie op de brief aan de Stichting gedupeerde Beroepszeilschippers inzake ingebrekestelling Denemarken door de Europese Commissie inzake de Nederlandse zeegaande vloot – 2011Z21068

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de reactie op die brief van LTO Nederland met betrekking tot de overeenkomst Vamil-compensatie (sts ELI) – 2011Z21127

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van het antwoord aan de Stichting Ooievaars Research & Knowhow over ooievaar Freedom (sts ELI) – 2011Z21137

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Besluit inzake het op grond van het woningwaarderingsstelsel toekennen van maximaal 25 extra punten in schaarstegebieden – 2011Z21269

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op berichtgeving in de media over een brief van de Nederlandse Gemeenten inzake luchtkwaliteit in de Randstad – 2011Z21387

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief de Stichting Residentiële en Ambulante Zorg m.b.t. levensloop geschikte woningen – 2011Z21432

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 28 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van het antwoord op een brief van het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA) m.b.t. de mogelijke overheveling van hiv-middelen – 2011Z21452

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de heer Van D. over de handelswijze door de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst – 2011Z21519

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 31 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift antwoordbrief m.b.t. bezwaar tegen bericht ouderbijdrage 2011 – 2011Z21554

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 31 oktober 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie inzake het artikel over gebreken in de hulpverlening door ngo's – 2011Z21647

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 1 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op het verzoek van de commissie Fin. inzake op de door Taalzeker aangeboden petitie: Zzp'ers willen 0% – 2011Z21758

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 2 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitnodigingsbrief Grüne Woche 2012 (sts ELI) – 2011Z22185

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting in reactie op hun brief van 8 september jongstleden – 2011Z22218

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van S&W consultants BV te Veenendaal van 23 september 2011 over de effecten van kortingen en over het beheersmodel vrij gevestigd medisch specialisten – 2011Z22220

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van SOON en Verenso naar aanleiding van artikelen over het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde – 2011Z22225

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek van een burger om aandacht voor informatie over het Koninkrijk der Nederlanden op www.rijksoverheid.nl2011Z22325

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om technische briefing over de Nederlandse en Europese inzet tijdens de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties – 2011Z22412

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 9 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de reactie aan een burger inzake bezwaar tegen waarde verhuurde woning als overig onroerende zaak m.i.v. 2010 – 2011Z22414

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 9 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Vergoeding vakantie uren BSO in 2012 – 2011Z22425

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 9 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van TNO m.b.t. onterechte zbo-bezuiniging op TNO – 2011Z22440

minister van Financiën, J.C. de Jager – 9 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om resultaten van het onderzoek door professor De Knijff en professor Lindemans over het aantal door het NFI geregistreerde afwijkingen in het dna-productieproces over 1997 tot 2011 – 2011Z22532

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 10 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief van L.D.V. te H. inzake rechtszittingen van een ondertoezichtstelling bij kinderen/jeugdigen – 2011Z22559

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 10 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing Voortgangsrapportage EU-uitbreiding 2011–2012 – 2011Z22585

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Rechtshulpverzoek inzake mevrouw Ingabire – 2011Z22587

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 10 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om een technische briefing over de aansluiting van de Betuweroute in Duitsland – 2011Z22850

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven