9 Stemmingen Geefwet 2012

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) (33006).

(Zie vergadering van 16 november 2011.)

De voorzitter:

De heren Groot en Koolmees hebben zich aangemeld voor een stemverklaring.

De heer Koolmees (D66):

Wij hebben een stemverklaring over het wetsvoorstel, dus na de stemming over de amendementen.

De voorzitter:

Ik zie dat dit ook voor de heer Groot geldt.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Braakhuis (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt/Neppérus (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 15 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Vliet (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bashir/Irrgang (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Groot (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Groot (PvdA):

Voorzitter. Zojuist is een amendement aangenomen door de fracties van VVD, CDA en PVV dat de Geefwet verder uitkleedt. Van het toch al schamele budget van 12 mln. om het geven aan cultuur fiscaal te ondersteunen, blijft nog maar 5 mln. over. Na de honderden miljoenen die al worden bezuinigd op deze sector is hiermee de volgende aanslag op de cultuur een feit. De hoge verwachtingen die het kabinet heeft gewekt over de Geefwet worden niet ingelost. Wij constateren dat de VVD-staatssecretarissen van Cultuur en Financiën wel hun best hebben gedaan om toch iets van de Geefwet te maken en wij betreuren het dat zij ook in eigen kring daarvoor niet de politieke ruimte hadden. Wij zullen daarom tegen de Geefwet stemmen.

De heer Koolmees (D66):

Voorzitter. Dit kabinet bezuinigt hard op cultuur. Er wordt 20% van het budget weggesneden en de kaartjes voor podiumkunsten worden ook nog eens 13% duurder. Hierdoor dreigen culturele instellingen te verdwijnen. Het kabinet komt met een doekje voor het bloeden: de Geefwet. D66 steunt de gedachte achter deze wet, maar de coalitie heeft zojuist met het amendement-Van Vliet en het amendement-Omtzigt/Neppérus wederom geld weggehaald bij cultuur. D66 heeft samen met de PvdA een amendement ingediend om de btw op podiumkunsten te verlagen om ervoor te zorgen dat culturele instellingen op eigen benen kunnen staan, maar dit amendement is zojuist verworpen. Een gemiste kans.

Ondanks het feit dat het kabinet de cultuursector een zware slag toebrengt, zal de D66-fractie wel voor de Geefwet stemmen, omdat zij de instrumenten van de wet steunt. De ambitie van het kabinet en van de coalitie had echter wel wat groter mogen zijn.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Omtzigt/Neppérus (stuk nrs. 15, I tot en met IV) en het amendement-Van Vliet (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven