33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 54 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kwantitatieve beleidsdoelen van fiscale instrumenten op dit moment niet altijd geëxpliciteerd zijn;

van mening, dat inzicht in de effectiviteit van fiscale instrumenten cruciaal is omdat daarmee getoetst kan worden of de beoogde doelen met zo weinig mogelijk publieke middelen worden bereikt;

verzoekt de regering in het Belastingplan 2013:

  • nieuwe fiscale instrumenten waar mogelijk te voorzien van kwantitatieve doelstellingen;

  • een analyse te maken van de doelstellingen van bestaande fiscale instrumenten en deze waar mogelijk te voorzien van kwantitatieve toetsingscriteria;

  • een horizonbepaling op te nemen voor zo veel mogelijk bestaande fiscale instrumenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Naar boven