28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 118 MOTIE VAN HET LID SNIJDER-HAZELHOFF C.S.

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat alle Europese lidstaten aan hetzelfde controlemechanisme voor wat betreft de uitbetaling van toeslagrechten moeten voldoen;

overwegende, dat EU-buurland Duitsland met vele duizenden agrariërs meer, wel in staat is om half januari (de 17de) alle ondernemers de volledige bedrijfstoeslagen uit te betalen;

overwegende, dat Nederland en de Dienst Regelingen wellicht een aantal extra eisen aan de uitbetaling hebben gesteld waardoor extra controles moeten plaatsvinden;

verzoekt de regering een dereguleringsplan op te stellen waarbij de controles en de uitbetalingssystematiek in lijn zijn en worden gebracht met de omringende landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snijder-Hazelhoff

Koopmans

Dijkgraaf

Naar boven