28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ondernemers veelal in onzekerheid verkeren over hun in behandeling zijnde aanvraag bedrijfstoeslag en keer op keer te maken krijgen met bureaucratische problemen op het vlak van kruisjes zetten, perceelgrootte et cetera;

voorts overwegende, dat ondernemers zelf binnen zeer korte termijnen moeten reageren richting DR (Dienst Regelingen) en DR vervolgens lange termijnen hanteert om te reageren;

overwegende, dat DR een hoog niveau van automatisering nastreeft welke toch duidelijkheid moet kunnen geven waar een aanvraag bedrijfstoeslag zich in het behandelingstraject bevindt;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat DR dezelfde, door de staatssecretaris vastgestelde, maatstaven hanteert als DR zelf oplegt aan ondernemers;

verzoekt voorts de regering ondernemers te allen tijde inzicht te verschaffen waar hun aanvraag zich in het behandelingstraject bevindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff

Naar boven