28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering stelt dat de administratievelasten- en regeldruk voor bedrijven in 2012 ten opzichte van 2010 met 10% dienen te zijn afgenomen;

overwegende, dat het Vlaamse perceelreferentieregister, waarbij van GPS gebruikgemaakt mag worden, door de EU als «best practice» is beoordeeld;

overwegende, dat GPS binnen de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers in opkomst is, bijvoorbeeld bij precisielandbouw;

verzoekt de regering bij indienen oppervlakte 2011 gecertificeerde GPS-meting toe te staan en deze als bewijs voor oppervlakteopgave 2010 te laten dienen;

verzoekt de regering voorts ten aanzien van de mestwetgeving oppervlakteopgave ondernemer 2010 te doen gelden als mestruimte 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff

Naar boven