Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 (31200 XVIII), te weten:

- de motie-Jansen c.s. over het regeringsstandpunt over het advies "Tijd voor keuzes" (31200 XVIII, nr. 15);

- de motie-Jansen over financiële ondersteuning van goede projecten buiten de krachtwijken (31200 XVIII, nr. 16);

- de motie-Jansen over het ongedaan maken van de korting op de huurtoeslag (31200 XVIII, nr. 17);

- de motie-Jansen over de bezoldiging van corporatiebestuurders (31200 XVIII, nr. 18);

- de motie-Van Heugten c.s. over een plan van aanpak om verpaupering bij krimpende woningmarkten tegen te gaan (31200 XVIII, nr. 19);

- de motie-Van Heugten/Depla over het gebruik van actuele gegevens voor het monitoren van de krachtwijken (31200 XVIII, nr. 20);

- de motie-Van Toorenburg c.s. over het verplicht aanvaarden van een door de gemeente gefinancierd aanbod (31200 XVIII, nr. 21);

- de motie-Van der Burg c.s. over doorrekening van de effecten van het woonbeleid op de woningbouwproductie (31200 XVIII, nr. 22);

- de motie-Van der Burg over ontkoppeling van luchtkwaliteitsnormen en ruimtelijke planvorming (31200 XVIII, nr. 23);

- de motie-Kamp c.s. over een nulmeting betreffende de maatschappelijke positie van grote minderheidsgroepen (31200 XVIII, nr. 24);

- de motie-Kamp/Van der Ham over wijziging van het socialezekerheidsstelsel (31200 XVIII, nr. 25);

- de motie-Depla c.s. over dekking voor initiatieven van bewoners van krachtwijken (31200 XVIII, nr. 26);

- de motie-Depla c.s. over de afspraak in het onderhandelingsakkoord over het investeringsfonds (31200 XVIII, nr. 27);

- de motie-Depla c.s. over modernisering van het toezicht op de corporaties (31200 XVIII, nr. 28);

- de motie-Madlener over betaalbaarheid en beschikbaarheid van kavels en woningen (31200 XVIII, nr. 29);

- de motie-Ortega-Martijn c.s. over verbreding van het overleg met de G31, het IPO en de VNG (31200 XVIII, nr. 30);

- de motie-Ortega-Martijn/Depla over aanpassing van de bekostigingsstelsels voor voorzieningen (31200 XVIII, nr. 31);

- de motie-Van Gent c.s. over voorstellen om bewoners van krachtwijken meer te laten sporten (31200 XVIII, nr. 34);

- de motie-Van der Ham c.s. over extra geld voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in etnische kring (31200 XVIII, nr. 35);

- de motie-Van der Ham c.s. over een begin met het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek (31200 XVIII, nr. 36);

- de motie-Van der Staaij/Van der Burg over aandacht voor mogelijke ongewenste effecten van de wijkaanpak (31200 XVIII, nr. 37);

- de motie-Van der Staaij/Depla over het onverkort invulling geven aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (31200 XVIII, nr. 38);

- de motie-Jansen over een financiële compensatie voor roc's (31143, nr. 8).

(Zie vergadering van 6 december 2007.)

De voorzitter:

De motie-Jansen (31200-XVIII, nr. 18) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • - er in 2006 maar liefst 95 corporatiebestuurders waren met een bezoldiging boven de Balkenende-norm;

  • - het kabinet de woningcorporaties betitelt als maatschappelijke ondernemingen;

  • - de Kamer in de eerste helft van 2008 het advies van de commissie-Dijkstal over de beloning van bestuurders in de semipublieke sector behandelt;

verzoekt de minister voor Wonen, Wijken en Integratie om op grond van de Woningwet de corporaties een aanwijzing te geven waarin zij worden verplicht tot het moment waarop de besluitvorming over het advies van de commissie-Dijkstal is afgerond geen nieuwe arbeidsovereenkomsten af te sluiten waarin een bezoldiging boven de Balkenende-norm wordt vastgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (31200-XVIII).

De motie-Van Heugten/Depla (31200-XVIII, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het monitoren van de resultaten van de aanpak van de 40 krachtwijken onder andere gebruik wordt gemaakt van statistische gegevens;

overwegende dat verouderde gegevens geen bruikbaar beeld geven;

draagt de regering op om er bij de monitoring van de wijkaanpak zo veel mogelijk voor te zorgen dat gebruik wordt gemaakt van gegevens die betrekking hebben op het jaar waarover gerapporteerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (31200-XVIII).

De motie-Kamp c.s. (31200-XVIII, nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het voor het maken van de juiste beleidskeuzes en voor het beoordelen van de resultaten van het integratiebeleid van belang is dat de minister respectievelijk de Kamer beschikken over actuele cijfers over onder meer de onderwijs- en arbeidsmarktpositie en de betrokkenheid bij criminaliteit van de diverse minderheidsgroepen;

verzoekt de regering, op korte termijn een nulmeting per 31 december 2006 betreffende de maatschappelijke positie van de grote minderheidsgroepen in de Nederlandse samenleving te laten opstellen en deze meting jaarlijks te laten actualiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44 (31200-XVIII).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Van Toorenburg stel ik voor, haar motie (31200-XVIII, nr. 21) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring bij de motie op stuk nr. 24 van de heer Kamp c.s. Deze motie vraagt om meer cijfermateriaal. Uit het debat bleek dat wij moeten werken met oude cijfers, zelfs uit 2004. Meten is een eerste stap naar weten. Mijn fractie is tegen hokjesdenken; wij kijken liever naar kansen dan naar bedreigingen. Naast op de in de motie genoemde criminaliteitscijfers willen wij vooral inzetten op onderwijs en willen wij discriminatie inzichtelijk maken; dat is de reden waarom wij voor deze motie zullen stemmen.

In stemming komt de motie-Jansen c.s. (31200-XVIII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (31200-XVIII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (31200-XVIII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jansen (31200-XVIII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heugten c.s. (31200-XVIII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Heugten/Depla (31200-XVIII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg c.s. (31200-XVIII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (31200-XVIII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kamp c.s. (31200-XVIII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kamp/Van der Ham (31200-XVIII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (32100-XVIII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (31200-XVIII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (31200-XVIII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (31200-XVIII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn c.s. (31200-XVIII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn/Depla (31200-XVIII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31200-XVIII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (31200-XVIII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (31200-XVIII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Van der Burg (31200-XVIII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Depla (31200-XVIII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jansen (31143, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven