Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (30844), te weten:

- de motie-Van Leeuwen over het eerst bespreken van het rapport over kosten en baten van ICT-projecten (30844, nr. 25).

(Zie vergadering van 6 december 2007.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 25) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Naar boven