Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke macht, te weten:

- de motie-Teeven/Heerts over het zelfstandig laten voortbestaan van de arrondissementsrechtbank Almelo (29279, nr. 60).

(Zie vergadering van 4 december 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven