Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over filmbeleid, te weten:

- de motie-Leerdam c.s. over het oormerken van het eventuele positieve liquidatiesaldo voor de filmsector (25434, nr. 34);

- de motie-Leerdam c.s. over het oormerken van het eventuele positieve liquidatiesaldo voor onder andere het filmfonds (25434, nr. 35);

- de motie-Leerdam c.s. over investeringen in de Nederlandse film door de bioscoop- en filmverhuursector (25434, nr. 36).

(Zie vergadering van 5 december 2007.)

De voorzitter:

De motie-Leerdam c.s. (25434, nr. 35) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake kan zijn van een positief liquidatiesaldo van de aandeelhouder de Stichting Investeringfaciliteit voor de Film;

overwegende dat de middelen van Fine BV ten principale bestemd zijn voor de filmsector;

verzoekt de regering, het eventuele positieve liquidatiesaldo te oormerken voor de filmsector en dan met name voor het filmfonds, het opzetten van een digitaal platform, de filmeducatie, de talentontwikkeling en doorstroom in de documentaire- en animatiesector, de (inter)nationale publiciteit van de Nederlandse film en de bevordering van de culturele diversiteit in de filmsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie krijgt nr. 37 (25434).

Op verzoek van de heer Leerdam stel ik voor, zijn gewijzigde motie (25434, nr. 37) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (25434, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (25434, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven