Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het taxibeleid, te weten:

- de motie-Roemer over een voorstel tot tarifering (25910, nr. 71).

(Zie vergadering van 16 oktober 2007.)

De voorzitter:

De motie-Roemer (25910, nr. 71) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in sommige grote steden een wildgroei aan straattaxi's is ontstaan met sterk wisselende kwaliteit, terwijl in het landelijk gebied juist het aanbod van straattaxi schaars is geworden;

overwegende dat landelijk beleid formuleren voor een zo gevarieerde taximarkt lastig is;

verzoekt de regering, bij haar aankomende taxivisie met voorstellen te komen hoe de gemeentebesturen een grotere zeggenschap over de taximarkt in hun gemeente kunnen krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (25910).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Roemer (25910, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen deze gewijzigde motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven