Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (31295).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31290-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31290-XII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31290-A).

Deze voorstellen van wet, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, de minister van Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake stand van zaken implementatie EG-richtlijnen en EU-kaderbesluiten (21109, nr. 173);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de artikel 100-brief inzake Nederlandse bijdrage aan ISAF na 1 augustus 2008 (27925, nr. 279);

twee, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van aanvullende agenda Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, nr. 480);

 • een, ten geleide van aanvullende agenda Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken 7 en 8 december 2007 (23490, nr. 481);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de "Visie op de inzet van de kwaliteitsinstrumenten" (30146, nr. 19);

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake de transnationale Universiteit Limburg (27772, nr. 2)

 • een, ten geleide van de notitie "Het Nederlandse wetenschapssysteem, institutioneel overzicht" (29338 en 31200-VIII, nr. 69);

 • een, ten geleide van Het Jaarplan 2008 van de Inspectie van het onderwijs (31200-VIII en 30183, nr. 60);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake reactie op de brief van het Altena college (31289, nr. 6);

 • een. inzake de "verkenning Doorstroom en talentontwikkeling" (31289, nr. 7);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van verslag van de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (26234, nr. 76);

twee, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, inzake meest recente rapport Gedragscode groep (21501-07, nr. 587);

 • een, ten geleide van de derde voortgangsrapportage van Toeslagen (31066, nr. 19);

een, van de minister van Defensie, over de "Rules of Engagements (RoE)" (27925, nr. 280);

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van de zevende voortgangsrapportage van het helikopterproject NNH-90 (25928, nr. 26);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen voor weg, water en spoor (30373, nr. 15);

 • een, over de financiering van de A59 (31200-A, nr. 31);

 • een, inzake reactie op het rapport "Stilstaan bij urgentie: hoe kan infrastructuur versneld aangelegd worden?" (31200-A, nr. 32);

vier, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de Nederlandse positie van de duur van de verwervingsperiode in de pensioenrichtlijn (21501-31, nr. 135);

 • een, ten geleide van de vierde "voortgangsrapportage IRP" (26448 en 28719, nr. 345);

 • een, over de initiatieven oprichting van Poortwachtercentra (28333, nr. 99);

 • een, over de stand van zaken onderzoek naar de witte vlek op pensioengebied (30413, nr. 104);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake onderzoek uitvoeren mogelijke knelpunten verstrekking en bekostiging dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen (29477, nr. 35);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de stand van zaken implementatie Onderzoeksagenda medische biotechnologie (27428, nr. 95);

een, ten geleide van het Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel (31296);

vier, van het Presidium, te weten:

 • een, ten geleide van Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met verruiming van de bepalingen met betrekking tot de rapporteur (31297);

 • een, ten geleide van Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met de openbaarheid van procedurevergaderingen van commissies (31298);

 • een, ten geleide van Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met toevoeging van een regeling voor deelname aan de beraadslaging van in Nederland gekozen leden van het Europees Parlement (31299);

een, van de Commissie voor de Verzoekschriften, ten geleide van Jaarverslag verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van het jaarverslag 2006-2007 (31260).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de Ministeriële regeling Mobiliteitsmanagement;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over programma Ouderenzorg.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. een brief van G. Langeraar, over de beperking in de wet voor het doen van aangifte van seksueel misbruik.

Deze brief e.a. ligt op de griffie ter inzage;

6. de volgende adressen:

een, van A.J.M. Schilder te Volendam, met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de belastingdienst;

een, van A. Peykar, met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de IND;

een, van Daneberg en Smit te Alkmaar, met betrekking tot dubbele loonheffing;

een, van mevrouw M. Gerard te Spijkenisse, met betrekking tot een klacht over de beslissing van de belastingdienst;

drie, van mevr. C. Hoffmann te Capelle a/d IJssel, mevrouw M.E. v.d. Slik-Hoffmann te Nieuw Lekkerland en mevrouw M.M.M. v.d. Stoep te Hellevoetsluis met betrekking tot de handelwijze van de belastingdienst;

een, van D. Steenwijk te Strijen, met betrekking tot te veel betaalde overdrachtsbelasting;

een, van M.E. Angelista te Alkmaar, met betrekking tot een belastingschuld;

een, van M.O.D.M. Voorvaart te Arnhem, met betrekking tot een klacht inzake de belastingdienst;

een, van Adm.- en Adv.kantoor Van Santvoort te Nuenen, met betrekking tot een klacht tegen de belastingdienst;

een, van Akira Ito te Asahikawa (Japan), met betrekking tot een klacht tegen de douane i.v.m. de behandeling op Schiphol;

een, van Huibers Catering Vof te Ochten, met betrekking tot een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van M.A.J. Kuiper te Utrecht, met betrekking tot een sollicitatieprocedure bij Defensie;

een, van S. Eski te Coevorden, met betrekking tot een naheffing BPM;

een, van C. Zuurmond te Krimpen aan den IJssel, met betrekking tot discrepantie in de motorrijtuigenbelasting gehandicapten;

een, van mevrouw V.A. Mendoza Vertiz te Peru, met betrekking tot een verzoek om een verblijfsvergunning;

een, van F.J. van der Woude te Kampen, met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de belastingdienst;

een, van J. Hoogland te Nijmegen, met betrekking tot een eenmalige uitkering voor gescheiden AOW-gerechtigden;

een, van B.F.A. Aalberts te Bovenkarspel, met betrekking tot onacceptabele verhoging eigen (zorg-) bijdrage 2008.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften.

Naar boven