Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 24 september 2007 inzake het risicovereveningssysteem 2008 (29689, nr. 164), te weten:

- de motie-Omtzigt c.s. over de financiële effecten van substitutie (29689, nr. 170);

- de motie-Omtzigt/Van der Veen over de onderzoeksvragen voor evaluatie van de nieuwe Zorgverzekeringswet (29689, nr. 171).

(Zie vergadering van 5 december 2007.)

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (29689, nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Van der Veen (29689, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven