Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 (31200 IV), te weten:

- de motie-Van Raak over beëindiging van de vervuiling door de olieraffinaderij in Willemstad (31200 IV, nr. 12);

- de motie-Van Bochove c.s. over bevordering van het staatkundige hervormingsproces (31200 IV, nr. 13);

- de motie-Van Bochove/Leerdam over de haalbaarheid van een (basis)ziektekostenverzekering (31200 IV, nr. 14);

- de motie-Remkes/Van Gent over een valideringsonderzoek van de gemaakte financiële afspraken (31200 IV, nr. 15);

- de motie-Leerdam c.s. over een relevante, gelijkwaardige fiscale behandeling van ondernemingen (31200 IV, nr. 16);

- de motie-Leerdam c.s. over beëindiging van de misstanden in de gevangenis op Curaçao (31200 IV, nr. 17);

- de motie-Leerdam c.s. over verbetering van de preventieve en curatieve aanpak van de hiv/aids-epidemie (31200 IV, nr. 18);

- de motie-Leerdam c.s. over beëindiging van de vervuiling door de Venezolaanse raffinaderij op Curaçao (31200 IV, nr. 19);

- de motie-Leerdam c.s. over een fonds ter versterking van de koninkrijksbanden op het terrein van kunst en cultuur (31200 IV, nr. 20);

- de motie-Brinkman over het verbreken van de staatsrechtelijke banden met de Nederlandse Antillen en Aruba (31200 IV, nr. 21).

(Zie vergadering van 5 december 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Leerdam stel ik voor, zijn motie (31200-IV, nr. 19) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Ik wil een stemverklaring afleggen over de moties op stuk nrs. 16 en 17. Beide moties ogen sympathiek doordat de zorgen van de Kamer over de situatie op met name Sint Maarten en Curaçao hiermee worden uitgesproken. Mijn fractie wil hierbij echter het proces van staatkundige herstructurering niet uit het oog verliezen. Het gaat om een transitieproces dat niet vlekkeloos verloopt, maar waarbij stappen worden gedaan in een goede richting. Mijn fractie wil dit proces niet onnodig frustreren door te sleutelen aan de verantwoordelijkheidsverdeling. Wij zijn van mening dat de verantwoordelijkheden moeten blijven waar ze horen. Mijn fractie wil de verschillende verantwoordelijkheidsposities binnen het Koninkrijk respecteren. Daarom zullen wij stemmen tegen de moties op stuk nrs. 16 en 17.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-IV, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bochove c.s. (31200-IV, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bochove/Leerdam (31200-IV, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remkes/Van Gent (31200-IV, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31200-IV, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31200-IV, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31200-IV, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31200-IV, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-IV, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven