Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Duyvendak over de inzet op de klimaatconferentie, te weten:

- de motie-Duyvendak over een inhoudelijk fundament voor het post-Kyoto-akkoord (31302, nr. 1).

(Zie vergadering van 6 december 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven