Aan de orde is de behandeling van:

het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met toevoeging van een regeling voor deelname aan de beraadslaging van in Nederland gekozen leden van het Europees Parlement (31299, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, dit voorstel zonder stemming aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen dit voorstel te hebben gestemd.

Naar boven