Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (30844), en over:

- de motie-Koopmans/Vermeij over integratie van toetsingskaders tot één toetsingskader (30844, nr. 23);

- de motie-Van Leeuwen over het betrekken van bescherming van mens en milieu bij evaluatie van de Wabo (30844, nr. 26);

- de motie-Van Leeuwen over rechtsbijstand en voorlichting in het kader van de Wabo (30844, nr. 27);

- de motie-Van Leeuwen over het vroegtijdig informeren en actief betrekken van direct-belanghebbenden bij het voorbereidingsproces (30844, nr. 28);

- de motie-Van Leeuwen over de verdeling van bevoegdheden en organisatie tussen overheden en instanties (30844, nr. 29);

- de motie-Van Leeuwen over overeenstemming over de baten en lasten voortvloeiend uit invoering van de Wabo (30844, nr. 30);

- de motie-Van Leeuwen over de Wabo en de Wet samenhangende besluiten Abw (30844, nr. 31);

- de motie-Van Leeuwen over het beoordelen van elke losse vergunningaanvraag (30844, nr. 32);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over transparante afspraken over de hoogte van de leges (30844, nr. 33);

- de motie-Van Leeuwen over gefaseerde invoering van de wet (30844, nr. 40).

(Zie vergadering van 6 december 2007.)

De voorzitter:

De amendementen-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stukken nrs. 21 en 22), de amendementen-Koopmans (stuk nr. 17, I en II), het amendement-Koopmans/Van der Burg (stuk nr. 19) en de amendementen-Van der Staaij (stuk nr. 38, I en II) zijn ingetrokken.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Vermeij/Koopmans (stuk nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Burg c.s. (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Burg c.s. (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Koopmans/Vermeij (stuk nr. 39) tot het invoegen van artikel 6.5b tot en met 6.5f.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Koopmans (stuk nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 34) tot het invoegen van artikel 7.3a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Vermeij/Koopmans (stuk nr. 36), het gewijzigde amendement-Van der Burg c.s. (stuk nr. 16), het gewijzigde amendement-Van der Burg c.s. (stuk nr. 37), het gewijzigde amendement-Koopmans/Vermeij (stuk nr. 39), het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Koopmans (stuk nr. 35) en het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Vermeij (30844, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (30844, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30844, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven