Aan de orde is de behandeling van:

het voorstel van het Presidium tot wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties (23686, nr. 21).

De voorzitter:

Ik stel voor, dit voorstel zonder stemming aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen dit voorstel te hebben gestemd.

Naar boven