Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over het initiatiefwetsvoorstel-Van Bommel c.s. over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie (31259, nr. 4).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om advies te vragen aan de Kiesraad over het initiatiefwetsvoorstel-Van Bommel c.s.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven