Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Awacs en de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, te weten:

- de motie-De Wit c.s. over het stellen van voorwaarden voor het vliegen met Awacs-vliegtuigen boven Nederlands grondgebied (31200 XI, nr. 71).

(Zie vergadering van 6 december 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer De Wit (SP):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, vraag ik het kabinet om in een brief aan de Kamer duidelijk te maken hoe deze motie zal worden uitgevoerd, het liefst per ommegaande.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven