Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 66, pagina 3967-3968

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de situatie rondom de uitbraak van vogelpest, te weten:

- de motie-Duyvendak c.s. over een ruimhartiger opstelling bij de verstrekking van griepvaccin en/of antivirale middelen (28807, nr. 39).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. Er is ongerustheid over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid naar aanleiding van de uitbraak van de vogelpest, niet in de laatste plaats na het tragische overlijden van een dierenarts vorige week. De fractie van het CDA is van mening dat wie dat wil, een beroep moet kunnen doen op preventieve maatregelen. Dat kan een vaccin zijn, dat kunnen antivirale middelen zijn. In elk geval is duidelijk dat daar altijd een arts bij betrokken zal zijn, in welke vorm dan ook. De motie die nu voorligt, spreekt uit dat er ruimhartig middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor degenen die erom vragen. Daar zijn wij het in principe mee eens. Alleen is vanavond de bijeenkomst van het OMT, van het team medisch deskundigen dat bekijkt wat er al dan niet nodig is. Wij achten het wijs om vooral dat advies af te wachten en hopen dat het kabinet het mee zal nemen in de nodige afwegingen. Vandaar dat wij niet voor deze motie kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (28807, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties Voorzittervan de SP, GroenLinks, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Geachte medeleden, hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de vergadering. Wij staan voor een korte recesperiode. Ik wens de leden van de Tweede Kamer een goed reces toe, al weten wij allemaal dat reces niet hetzelfde is als vakantie. Ik hoop toch dat u allen op gepaste wijze van de komende weken weet te genieten. Ik dank u allen voor het vertegenwoordigen van het volk. Ik dank alle medewerkers van de Tweede Kamer die het mogelijk hebben gemaakt om deze dagen te vergaderen en ik wens de leden van het kabinet sterkte toe en wellicht ook een paar rustige dagen.

Sluiting 20.17 uur