Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het huurbeleid, te weten:

- de motie-Van Gent c.s. over toegankelijkheid van de huurcommissie (28648, nr. 2);

- de motie-De Ruiter c.s. over afschaffing van de legesheffing (28648, nr. 3);

- de motie-Hofstra c.s. over huurvaststelling voor woningen in rijksmonumenten (28648, nr. 4).

(Zie vergadering van 15 april 2003.)

De voorzitter:

De heer De Ruiter verzoekt om zijn motie op stuk nr. 3 als eerste in stemming te brengen. Naar mij blijkt, bestaat daartegen geen bezwaar.

In stemming komt de motie-De Ruiter c.s. (28648, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (28648, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (28648, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven