Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bepalingen aangaande onder meer de bereiding en het in het verkeer brengen van diervoerders (Kaderwet diervoeders) (28173).

(Zie wetgevingsoverleg van 22 april 2003.)

De voorzitter:

Ik deel mede dat het lid Koopmans zijn amendement op stuk nr. 9 heeft ingetrokken.

De artikelen 1 t/m 24 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Brink (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 25, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van den Brink (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 26 t/m 50 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven