Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden (28193).

(Zie vergadering van 15 april 2003.)

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 8) tot het doen vervallen van onderdeel A.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor het amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven