Aan de orde zijn de stemmingen over het Voorstel van het lid Halsema tot wijziging van het Reglement van orde (28826),

- over:

- de motie-Kant over onderliggende informatiestukken (28826, nr. 4);

- de motie-Dijksma over openheid en transparantie (28826, nr. 5).

(Zie vergadering van 16 april 2003.)

Artikel 139a wordt zonder stemming verworpen.

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor het voorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (28826, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijksma (28826, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven