Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over SARS, te weten:

- de motie-Tonkens over een negatief reisadvies voor alle door de WHO vastgestelde "affected areas" (28827, nr. 6).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven