Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (28489).

(Zie vergadering van 23 april 2003.)

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Heteren c.s. (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en het CDA voor het amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Heteren c.s. (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III t/m V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven