Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de aanwezigheid van bewindspersonen tijdens vergadertijden (28600-III, nr. 11);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de uitvoering van de motie-Koenders/Terpstra, nrs. 25 en 54 (28600-V, nr. 60);

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over kleinschalige opvang en schoolgaande kinderen (19637, nr. 734);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda van het Onderwijsdeel van de EU-Onderwijs/Cultuur/Jeugd Raad van 5 mei 2003 te Brussel (21501-34, nr. 12);

 • een, ten geleide van het Onderwijsverslag 2002 van de Inspectie van het Onderwijs (28600-VIII, nr. 122);

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen inzake de koppeling van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan het adressenbestand van de Informatie Beheer Groep (24724, nr. 61);

 • een, over de koppeling van overheidsprestaties aan het GBA (24724, nr. 62);

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage Ict in het onderwijs (maart 2002 - maart 2003) (25733, nr. 91);

twee, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, over de uitvoering van het amendement-Van Vroonhoven-Kok over een eventueel pensioentekort niet meer te toetsen aan de pensioenaangroei (28607, nr. 62);

 • een, inzake reactie op ingediende motie-Hofstra, 28607, 28608, nr. 47 (28607, 28608, nr. 63);

een, van de minister van Defensie, over terugtrekking van de patriots uit Turkije (23432, nr. 109);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de uitvoering van de motie-Koopmans, Van den Brink en Klein Molekamp over de baksteenproblematiek, nr. 15 (28600-XI, nr. 101);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag over de transportonderwerpen die zijn behandeld in de Transport, Telecommunicatie en Energieraad op 27-28 maart 2003 (21501-33, nr. 23);

 • een, ten geleide van de twaalfde Voortgangsrapportage van de HSL-Zuid (22026, 28724, nr. 178);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de uitoefening van de luchtverkeersleiding door de Bondsrepubliek Duitsland boven Nederlands grondgebied (26893, nr. 44);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad voor het Concurrentievermogen van 12 en 13 mei 2003 t.b.v. het algemeen overleg van 23 april 2003 (21501-30, nr. 17);

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad voor Transport, Telecommunicatie en Energie die op 14 mei 2003 te Brussel zal worden gehouden (21501-33, nr. 24);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, over de stand van zaken inzake de uitvoering van de Flora- en faunawet (28600-XIV, nr. 129);

 • een, over de Flora- en faunawet (28600-XIV, nr. 130);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over toekomstige arbeidsmarktknelpunten voor V&V-personeel in de zorgsector (28605, nr. 8);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de annotaties bij de voorlopige agenda van de zitting van de EU Jeugdraad van 5 mei 2003 te Brussel (21501-34, nr. 13);

een, van het lid Dijksma, inzake sponsoring van scholen (28512, nr. 7).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. een brief van het lid Depla, ten geleide van het voorstel van het lid Depla tot wijziging van het Reglement van orde (28853).

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld en voor advies naar de Raad van State gezonden;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Besluit tot instelling Regiegroep nationale en bovenregionale recherche;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake krapte onderwijsarbeidsmarkt;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake voortgang A4 Burgerveen-Leiden.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van prof.mr. P. Nicolaï, ten geleide van afschrift van brief van H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme en de heer dr. E.K.W. de Roy van Zuydewijn.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

 • - Goedkeuring van de op 17 juni 2002 te Luxemburg tot stand gekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds (Trb. 2002, 143) (28837);

 • - Goedkeuring van de op 22 april 2002 te Valencia tot stand gekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121) (28848);

b. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618), mede in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap (28836, R1735);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Gemeentelijke herindeling van het Westland (28839);

 • - Samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo (28840);

 • - Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met een aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester op het punt van de openbaarheid van de aanbeveling en het burgemeestersreferendum (28841);

d. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • - Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met een verlaging van het maximale aantal leden van de Raad voor cultuur en een verhoging van het maximale aantal leden van commissies van die Raad (28847);

e. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf (28838);

f. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - Goedkeuring van het op 25 juni 1998 te Aarhus tot stand gekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (28834);

 • - Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus) (28835);

g. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - Regels met betrekking tot de productie, de keuring en de exploitatie van kabelbaaninstallaties voor personenvervoer (Wet kabelbaaninstallaties) (28843).

Naar boven