Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede van enkele andere wetten teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen (28630),

- over:

- de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over de inburgeringsplicht voor een aantal vreemdelingen die in het bezit zijn gesteld van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (28630, nr. 9).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-K.G. de Vries (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat het gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-K.G. de Vries (stuk nr. 10, I t/m III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. (28630, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven