Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het vliegveld Laarbruch/Niederrhein, te weten:

- de motie-Koopmans/De Krom over adviesaanvraag Raad van State (26893, nr. 41);

- de motie-Duyvendak over inwerkingtreding van het verdrag inzake ingebruikname van het vliegveld Laarbruch/Niederrhein (26893, nr. 42);

- de motie-Dijksma c.s. over ratificering van het Staatsverdrag met Duitsland inzake het vliegveld Laarbruch/Niederrhein (26893, nr. 43).

(Zie vergadering van 17 april 2003.)

De voorzitter:

De motie-Dijksma c.s. (26893, nr. 43) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse regering voornemens is om een Staatsverdrag te tekenen met de Bondsrepubliek Duitsland over de luchthaven Laarbruch/Niederrhein;

constaterende dat dit betekent dat het Staatsverdrag materieel reeds per 1 mei 2003 in werking treedt, nog voordat het is goedgekeurd door het Nederlandse parlement;

overwegende dat de Duitse rechter onlangs heeft uitgesproken dat de vergunning van de luchthaven moet worden aangepast;

spreekt als haar mening uit dat het Nederlandse parlement het Staatsverdrag moet ratificeren, desnoods met behulp van een spoedprocedure van de Raad van State, alvorens het Staatsverdrag in werking treed,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Dijksma, Gerkens, Van der Ham en Duyvendak. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (26893).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Naar mij blijkt, kunnen wij hierover nu stemmen. Mevrouw Dijksma heeft verzocht deze gewijzigde motie als eerste in stemming te brengen. Naar mij blijkt, bestaat daartegen geen bezwaar.

Ik deel mede dat de heer Duyvendak zijn motie (26893, nr. 42) heeft ingetrokken.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijksma c.s. (26893, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/De Krom (26893, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven