Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2008-2009

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Meststoffenwet, te weten:

- de motie-Koopmans c.s. over een actieprogramma voor vastgestelde intrekgebieden (28385, nr. 4);

- de motie-Koopmans c.s. over verlaging van het excretieforfait (28385, nr. 5);

- de motie-Koopmans c.s. over een monitoringsprogramma voor de kwaliteit van het oppervlaktewater (28385, nr. 6);

- de motie-Van den Brand/Tichelaar over het naleven van de nitraatrichtlijn (28385, nr. 7);

- de motie-Van den Brand c.s. over fosfaatverzadigde gronden (28385, nr. 8);

- de motie-Van den Brink c.s. over de Minas-aangifte (28385, nr. 9);

- de motie-Van den Brink c.s. over het in Minas opnemen van de mineralenvoorraden (28385, nr. 10);

- de motie-Van der Vlies c.s. over het terugbrengen van het percentage (28385, nr. 11).

(Zie vergadering van 26 november 2002.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Tichelaar (PvdA):

Voorzitter. Mijn stemverklaring heeft betrekking op de motie op stuk nr. 6. De Nederlandse regering voert momenteel zware onderhandelingen in Brussel over het Nederlandse mestbeleid. De voortekenen zijn slecht. De kans is groot dat het Nederlandse beleid niet de goedkeuring krijgt van Brussel. Dit zal grote gevolgen hebben voor de Nederlandse veehouderij. Tegelijkertijd wordt er in de Kamer gestemd over een generieke bevriezing van de mestnormen 2003-2004, zo kan men lezen in de motie op stuk nr. 6.

In het licht van de aanscherping die Brussel wenst, is dit naar de mening van de Partij van de Arbeid onbegrijpelijk en vooral onverantwoordelijk. De roekeloze opstelling van de coalitiepartijen leidt tot grote gevaren voor de Nederlandse veehouderij en tot irritatie bij de Europese Commissie, hetgeen ook al merkbare gevolgen heeft voor andere dossiers. De Partij van de Arbeid zal derhalve tegen de motie op stuk nr. 6 stemmen.

De heer Van den Brand (GroenLinks):

Voorzitter. Bij het eventueel aannemen van de motie-Koopman op stuk nr. 6 spelen wij met Brussels vuur. Mijn fractie heeft grote zorgen over de boemerang die daarna uit Brussel zal terugkomen, ook naar de agrarische sector. Wij lopen bovendien kans het beetje krediet dat wij nog hebben in Brussel te verspelen, net zoals Tichelaar al zei, met repercussies op de andere dossiers. Met VVD-gedeputeerde Hans Boxem uit Gelderland, die vandaag in het Agrarisch Dagblad daar aardige dingen over zegt, zeggen wij tegen de coalitiepartijen: keer terug op uw schreden! Wij zullen tegen stemmen.

De voorzitter:

Ik wijs erop dat de Groep Wijnschenk afwezig is.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (28385, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, Leefbaar Nederland, het CDA, de Groep De Jong, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (28385, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, Leefbaar Nederland, het CDA, de Groep De Jong, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (28385, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, Leefbaar Nederland, het CDA, de Groep De Jong, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Brand/Tichelaar (28385, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Brand c.s. (28385, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Brink c.s. (28385, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, Leefbaar Nederland, het CDA, de Groep De Jong, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Brink c.s. (28385, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, Leefbaar Nederland, het CDA, de Groep De Jong, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (28385, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de Groep De Jong, Leefbaar Nederland, de SGP, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.