Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2066-2067

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Regeling van DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden) (28685).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (24493 (R1557), nr. 13);

 • een, ten geleide van het verdrag tussen de staten die deelnemen in de "Multinational Stand-By High Readiness Brigade for UN Operations" inzake de rechtspositie van hun strijdkrachten; Kopenhagen, 13 december 2001 (28 692);

 • een, ten geleide van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië; Brasília, 7 maart 2002 (28693);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over de ontmanteling van massavernietigingswapens in Irak (23432, nr. 64);

een, van de ministers van Justitie en voor Vreemdelingenzaken en Integratie, ten geleide van de aanvullende agenda van de JBZ-raad van 28 en 29 november 2002 en nieuwe documenten (23490, nr. 250);

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over Irak (19637, nr. 697);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de aanpak van het grotestedenbeleid 2002-2009 (21062, nr. 107);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van een overzicht van de wijze waarop het kabinet invulling geeft aan de door de Kamer aangenomen moties in het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen (28600, nr. 61);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over de Cannerberg (25323, nr. 15);

 • een, inzake interpellatie dossier Ovaa/Spijkers (28686);

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de EU Milieuraad, die op 17 oktober jl. te Luxemburg (21501-08, nr. 156);

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 9 en 10 december 2002 (21501-08, nr. 157);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda voor het onderdeel transport van de Transport-, Telecommunicatie- en Energieraad op 5 en 6 december 2002 (21501-33, nr. 6);

 • een, ten geleide van het verslag over de transportonderwerpen, die zijn behandeld in de Transport, Telecommunicatie en Energieraad op 3 oktober 2002 (21501-33, nr. 7);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de motie van het lid Van der Vlies c.s., nr. 37 (28600-XIII, nr. 39);

 • een, ten geleide van een reactie op amendementen 28600-D, nr. 6 en 28600-XIII, nrs. 6 en 11 (28600-XIII, 28600-D, nr. 40);

drie, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van een overzicht van de financiële effecten van de voorgenomen wijzigingen (27876, nr. 7);

 • een, over de actuele situatie van de stichting Vrouwenvakscholen Nederland Groep (VVS);

 • een, over het verzoek gedaan bij het VAO herintredende vrouwen (28600-XV, nr. 21);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het samenvattend rapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) (28600-XVI, nr. 22);

 • een, over de inspectie voor de gezondheidszorg (28600-XVI, nr. 24);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de invulling van de taakstellingen van de Volksgezondheid, Welzijn en Sportbegroting (28600-XVI, nr. 23);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het onderzoek naar acrylamide in levensmiddelen (26991, nr. 80);

een, van het Presidium, inzake onderzoek integratiebeleid (28689);

een, van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het vragen van een advies over het voorstel van wet van de leden Dittrich en Halsema houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (28652, nr. 4).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het meerjarenplan van het Openbaar Ministerie;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de Arbeidsmarktmonitor Rijk "ICT";

een, van de minister van Financiën, ten geleide van jaarverslagen IFI's;

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, inzake fusillade van dr. F.W.L. Dietzel op 6 maart 1942;

 • een, inzake brief van de heer Van Holten inzake ontslag bij de Klu;

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake resultaten CITES COP12;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Sectoranalyse WAO 2000;

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van vervolgrapportage IWI: betrouwbaarheid samenloopapplicatie Inlichtingenbureau;

 • een, ten geleide van de Monitor Gemeentelijk Armoedebeleid (MGA) 1999-2000;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake Artikel 16 Mededingingswet en de WTG;

 • een, inzake voorhangprocedure o.g.v. artikel 33 van de Wtz 1998.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.