Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2068

Noot 1 (zie blz. 2020)

Interpellatievragen van het lid Duivesteijn (PvdA) ten behoeve van de interpellatie op 3 december a.s. aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake miljoenenverliezen bij de grootste eigenaar van verzorgings-, verpleegtehuizen en zorgwoningen Woonzorg Nederland (WZN). (Ingezonden 29 november 2002)

1

Is het waar dat de financiële situatie bij Woonzorg Nederland in de afgelopen drie jaar sterk is verslechterd? Zo ja, hoe uit zich dat?

2

Is het waar dat Woonzorg Nederland (WZN) in 1999 met beleggingen in obligaties meer dan 33 miljoen euro (73 miljoen gulden) heeft verloren?

3

Indien het antwoord op de vraag bevestigend is kunt u aangeven wanneer en hoe een en ander bij u bekend is geworden?

4

Wanneer heeft het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) u in deze kwestie geïnformeerd? Kan een eventuele rapportage aan de Kamer worden toegezonden?

5

In het Financieel Dagblad wordt gesproken over een belegging van 400 miljoen euro terwijl het weerstandsvermogen (eigen vermogen en voorzieningen) 352 miljoen euro bedroeg. Is er bij Woonzorg Nederland sprake geweest van speculatie in aandelen en/of obligaties en zo ja op welke wijze?

6

Is het waar dat aangekochte bedrijven en deelnemingen slecht renderen of zelfs verliesgevend zijn? Over welke bedrijven gaat dit dan? Zijn dit bedrijven die behoren tot de kerntaak van de woningcorporatie? Hoe is de risicoverdeling in dezen tussen de verschillende bedrijven geregeld?

7

Hoe beoordeelt u het feit dat in het kader van het vijfjaarlijkse bestaan van Woonzorg Nederland het gehele personeel (650 personeelsleden) op kosten van de woningcorporatie naar Malta is gegaan? Kunt u de Kamer uiteenzetten wat de maatschappelijke relevantie is van een dergelijke reis voor de volkshuisvesting?

8

Is het waar dat er sinds 1999 maar liefst 22 managers zijn vertrokken? Over welke posities binnen het bedrijf gaat het dan? Is het waar dat voor negen van hen een bedrag van 850 000 euro aan afvloeiingsregelingen is uitgetrokken?

9

Is het waar dat de algemeen directeur 11 800 euro per maand aan salaris exclusief emolumenten krijgt uitgekeerd? Hoe beoordeelt u de hoogte van dit salaris binnen de categorie non-profit instellingen?

10

Is het waar dat Woonzorg Nederland als gevolg van haar financieel beleid zich genoodzaakt ziet in het Brabantse Schijndel voor 68 bejaardenwoningen over te gaan tot een huurverhoging van maar liefst 68%? Hoe verhoudt dit zich tot het door de rijksoverheid vastgestelde huurbeleid? Zijn er voor andere gemeenten vergelijkbare voornemens?

11

Is het waar dat het CFV van mening is dat de Raad van Commissarissen «onvoldoende toezicht» zou hebben uitgeoefend? Is het eveneens waar dat het CFV van mening is dat het bestuur van Woonzorg Nederland «onzorgvuldig gehandeld» heeft?

12

Wat is uw oordeel over het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur in deze kwestie?

13

Zijn er door het CFV, dan wel door u maatregelen genomen? Zo ja, welke?

14

Is het niet noodzakelijk om, naar analogie van de WBL-affaire, van rijkszijde een intern manager namens de rijksoverheid te benoemen en om orde op zaken te stellen?

15

Zijn er vergelijkbare situaties bij andere corporaties? Zo welke?