Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2010-2011

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over herintreders, te weten:

- de motie-Bussemaker c.s. over vrouwenvakscholen (27223, nr. 27);

- de motie-Tonkens c.s. over gesubsidieerde kinderopvang voor oudkomers bij inburgeringstrajecten (27223, nr. 29).

(Zie vergadering van 27 november 2002.)

De voorzitter:

Mevrouw Bussemaker wil haar motie (stuk nr. 27) aanhouden, als ik het goed heb begrepen.

Mevrouw Bussemaker (PvdA):

Voorzitter. Ik ben bereid mijn motie op stuk nr. 27 over vrouwenvakscholen aan te houden tot de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgende week, maar alleen als de minister ons voor aanvang van die behandeling een brief stuurt over de stappen die gezet worden om tot een mogelijke doorstart van de scholen te komen.

De voorzitter:

Dan stel ik voor, de motie-Bussemaker c.s. van de agenda af te voeren en om het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Tonkes c.s. (27223, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Volgens de agenda zouden wij nu stemmen over de moties die zijn ingediend bij de interpellatie over het dossier-Ovaa/Spijkers. Echter, de motie op stuk 28686, nr. 2, was al afgevoerd en de motie op stuk 28686, nr. 3, was al ingetrokken. Stemmingen over deze moties zijn dus niet meer aan de orde.