Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2125

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden met het daarbij gevoegde voorstel van het Presidium (26269, nrs. 1 t/m 3).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van het Presidium te besluiten en een tijdelijke commissie in te stellen met de taak, zoals omschreven in de brieven van de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder 1, 2 en 3.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik bepaal het aantal leden van de commissie op zes en ik benoem tot lid de leden Kalsbeek-Jasperse, Dittrich, Rouvoet, Rabbae, Biesheuvel en Niederer. De constitutie zal plaatsvinden op dinsdag 1 december a.s.

Ten slotte stel ik voor, de termijn waarvoor de commissie wordt ingesteld, te bepalen op zes maanden vanaf vorengenoemd tijdstip.

Daartoe wordt besloten.