Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2149

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (26245).

(Zie vergadering van 25 november 1998.)

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bos c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bos c.s. (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen V t/m VIII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Reitsma (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel IX wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen X t/m XIIIC worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 9) tot invoeging van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel XIV wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Reitsma (CDA):

Mevrouw de voorzitter! Het belastingplan 1999 heeft een aantal goede voorstellen, die de CDA-fractie van harte heeft willen ondersteunen. Daarnaast zijn er in dit wetsvoorstel enkele voorstellen die mijn fractie onwenselijk vindt. Dat betreft twee onderdelen en wel de verhoging van het BTW-tarief op water en het schrappen van de renteaftrek zonder dat hiervoor aparte wetsvoorstellen zijn ingediend. Mijn fractie heeft over deze twee onderwerpen amendementen ingediend, die thans zijn verworpen. Dat stelt de CDA-fractie voor het dilemma, dat zij een groot aantal voorstellen in het belastingplan van ganser harte zou willen steunen, maar dat zij met name vanwege de BTW-verhoging op water grote moeite heeft met dit wetsvoorstel. Om die reden ziet zij zich genoodzaakt om tegen het belastingplan te stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.